UDDATA+ Z Bloggen

På denne side holder du dig opdateret om udviklingen af Z-udskrifter på det nye studiesystem.

Det bedste samlede overblik over Z-udskrifter finder du nu på https://www.ist.com/dk/z-blog/. Vi har stadig også en lang liste over alle CSV-dataudtræk.

Dels overføres gamle populære udskrifter, dels dannes der nye specifikt målrettet arbejdsgange i det nye system.

Ændringer skrives kronologisk i toppen af denne side.

For at komme med ønsker og fejlmeldinger, opret en supportsag.

26/1 2022: Vi bruger nu en lidt anden metode til at finde CØSA-kontonummer på udskrifter og i tjekjobs, der er mere korrekt og sjældnere bliver tom. Cirka 12 udskrifter og tre tjekjobs er påvirket.

26/1 2022: Z8506 omkring skoleydelser til FGU er blevet justeret ligesom indberetningen i dag. Før 16/12 2020 indberettes fortsat alle ydelser med udbetalingsdato i indberetningsperioden, og det gælder også ydelser efter den dato. Forskellen er at før 16/12 2020 ledes der for alle ydelser efter et skoleforløb der ligger højst 40 dage før udbetalingsdatoen, og alle ydelser lægges så på den. Nu placeres ydelserne på et skoleforløb, der er aktivt under optjeningsdatoen, hvilket oftere resulterer i, at der findes et skoleforløb.

25/1 2022: Fejlrettelse – Z250 gik ned når man valgtre Nej til kun at vise holdets fag og J til at medtage andre uddannelser.

20/1 2022: Z8502 er midlertidigt fjernet, fordi dens gamle virkemåde ikke skal blive forvekslet med en opdatering, der er på vej. Der kommer vi til at fjerne to skoleperioder fra datasættet.

19/1 2022: Z8504 er ændret, så man kan fraregne sygdom, barsel og graviditet. Medtag detail afgrænsningen er fjernet, så der altid vises uden detaljer, dvs kun seneste skoleforløb. Du kan selv ændre den foreslåede parameterliste Z8504SygdomGravidBarsel efter behov.

14/1 2022: R117x medtager nu også GF1, ligesom de andre LSU-udtræk.

14/1 2022: I en proces mod at GDPR-sikre udskrifterne, har flere udskrifter fået en ‘medtag navnebeskyttede data‘-afgrænsning. I denne omgang er det LSU-udskrifter (fx R116), og Årselevudskrifter (fx Z8050). Afgrænsningen sørger for at du ikke får fuld CPR og navn på de navnebeskyttede, også selvom du har bedt om 10 cifre ellers, og du skal have elevdata-rettighed for at kunne se de ting overhovedet.

7/1 2022: Lærerstyret undervisning-udskrifterne R116/7/7x har fået samme ændringer, som indberetningen selv fik for en måned siden. Dels skal eleverne have kvalifikation eller være uden afgangsdato (kun førstnævnte indberettes, men R-udskrifterne er beregnet til at foregribe fremtidige potentielle indberettede elever.) Dels skal eleverne være fagplaceret på holdet. Dels skal der kun kigges på skoledage, men også tomme skoledage. Dels tæller kun skemabegivenheder med fag med. Det skal understreges, at R116i og R117i godt nok bør vise den seneste indberetning, men man bør konsultere XML-filen for at se på de tal, STIL bruger.

5/1 2022: Z8393 viser nu også den forventede varighed (fra uddannelsesmodellen) og middelvarigheden (regnet over holdets elever)

5/1 2022: Z8170 er nu genudgivet på Studie+ som den første af udskrifter vedrørende Handleplan for Øget Gennemførelse. Den handler om frafald på GF1 – de næste følger snarest.

21/12 2021: Z8312 kører nu lidt hurtigere, men viser ikke længere “alternativ telefonnr”

21/12 2021: Z8004 medtager nu også medarbejderansvar

20/12 2021: Z8033 kan nu køre hurtigere hvis man kan undvære taksterne. De fravælges med N til medtag-detaljer-afgrænsningen

17/12 2021: Z8103 Mandagsliste medtog alle slags aktiviteter – nu er OVAK-aktiviteter frasorteret.

16/12 2021: Ny udskrift: Z8316 viser elektrikerelever med aktuelle aftaler og deres historik på bestemte fag under aftalerne. Den skal bruges til indberetning til EVU og passer til deres skabelon.

10/12 2021: Rettelse: Z8505 Havde byttet om på kolonnerne.

9/12 2021: Z600 Fraværsprotokol har haft lidt knas med at trække fritagelser blandt andet – resultatet er meget mere anvendeligt nu.

8/12 2021: Z8052 AMU årslelevliste udvides med felterne arbejdsgiver og bopælskommune.

2/12 2021: Skoleforløbsudskrifterne Z8431 og Z8048 medtager nu oplysning om der er kørt AUB.

1/12 2021: Z8504 har nu ændret måden at tælle 2 år for FGU-elever. Før talte var et år 40 ugers skoledage – nu tælles der kalenderdage, dog fratrukket tiden på afsøgningsforløb.

30/11 2021: Z002, Z8251 og Z8250 og andre udskrifter tager nu hensyn til at en merit også kan have en udløbsdato.

30/11 2021: Z8501 FGU Fejloverblik er flyttet over i en ny udskriftsgruppe ved navn “Z-sysadm“, da det blandt andet slår ubrugte CPR-numre op, så det bør kun køres af systemansvarlige.

23/11 2021: Alle udskrifter, der viser CØSA-kontonummer, har nu sjældnere et tomt felt, da NYBEK regnes med som undervisningstaksameter til at bestemme CØSAnummeret. Dem der har NYBEK som lovligt undervisningstaksameter, har typisk også GABEK som lovligt alternativ, der peger på et andet CØSA. Udskrifter og tjekjobs der viser CØSA går ud fra at man skal bruge NYBEK.

22/11 2021: Z8221 og Z8223 vedrørende aktivitetsindberetning på Åben uddannelse kan nu vises med færre CPR cifre efter eget valg.

19/11 2021: SPS egenskab ved elever vises nu også korrekt på både Z425, Z494 og Z8500. Og på Z8312 ligesom de andre vises det kun hvis man har ret til at se elev-SPS.

17/11 2021: Z8103 Mandagsliste kan medtager nu alle uger uden elever på holdene

17/11 2021: Z8082 kan nu vise om medarbejderen er adressebeskyttet eller ej.

15/11 2021: Z8033 har fået en performanceforbedring så den bliver hurtigere færdig og oftere undgår timeout.

15/11 2021: Det samme gælder Z8393 som kun medtager hyppigste lokale og medarbejder pr hold pr uge hvis man vælger at se udskriften med detaljer. Vælger man Nej, vil udskriften komme hurtigere i mål.

15/11 2021: Z8312 viser nu korrekt om elever har SPS-note. Rettelsen gennemføres snart I vore andre udskrifter med den oplysning.

15/11 2021: Z8065 har ændret rækkefølgen af de tre kolonner og CPR-nummeret har fået bindestreg.

12/11 2021: Skemaudskrifterne Z5xx har nu fået bedre performance, dvs trækket af skemaerne kører hurtigere.

10/11 2021: Farvemarkeringerne for udskrifternes status har manglet i en periode, men er nu genskabt.

9/11 2021: Z8312 har nu et J/N felt om man har uddannelsespålæg eller ej.

8/11 2021: Z8105 Manglende opkrævningslinjer medtager nu også “Afmeldegebyr”-linjer som betalte, lokale opkrævninger.

5/11 2021: Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold medtager nu også eksterne elever. Der er ingen skoledagskalender tilknyttet så alle mandage til fredag medregnes som udgangspunkt. Eleverne skal stadig have uddannelsesaftale eller være på elevtypen EUV1 og den slags.

5/11 2021: Z002 er blevet justeret til endnu bedre at vurdere om elever følger fag, de er udtrukket til, på højere niveau næste år.

5/11 2021: Rettelse: Personer med kun én kontaktoplysning, fik denne kontakt til at stå både som telefonnummer og email. Det gjorde sig gældende i Z8065, Z8066, Z8082, Z8266, Z8311, Z8312, Z8313 og Z8500.

5/11 2021: Ny udskrift: Z8223 er en søsterudskrift til Z8221, og viser prøveresultater på Åben Uddannelse til indberetning. Samtidig er en fejl rettet i Z8221 så det nu er uddannelse 3007 og 2995, der medregnes udover formålsgruppe 3, ikke uddannelse 3017.

3/11 2021: Rettelse: Holdudskrifters tidsstempel var forkert med 2 timer, dog kun 1 time efter vintertid. Det rettes også snart for skema, karakter- og fraværsudskrifterne til pdf.

3/11 2021: Z002 Eksamensudtræk for EUX kigger nu kun på om man følger faget på samme eller højere niveau på samme uddannelse. Og gamle eksamenskarakterer regnes kun med hvis de er fra et EUD-hovedforløb.

2/11 2021: Rettelse: Z494 havde CVR og -løbenummer til at stå oveni hinanden.

28/10 2021: Z8221 Indberetning af ÅU-aktiviteter er nu justeret så trækket kører hurtigere. Desuden er kriteriet for feltet ‘prøvekode‘ meget enklere: fag 10911 giver kode 19, resten kode 2. Det er meningen man selv skal redigere koderne i frohold til prøvestatus inden afsendelse. Man får nu mindre aktivitet med end før, da definitionen af Åben  Uddannelse-elever nu er limiteret til formålsgruppe 3 plus uddannelse 3017.

28/10 2021: Z8004 og Z8057 tager nu hensyn til om medarbejderen befinder sig i to skemabegivenheder samtidigt. Hvis man er det, tælles kun 1 begivenhed. Z8004 fordeler så timen over alle de samtidige begivenheders hold på tværs af begivenhederne. Z8057 udvælger den vigtigste begivenhed, prioriteret efter undervisningsrolle, længst varende, med fag, og slutteligt først oprettede skemabegivenhed.
Z8157 Medtager alle kombinationer, men optæller nu ‘dubletter’ under hensyntagen til samtidighed.

26/10 2021: Ny udskrift: Z8222 tæller skema sammen med udgangspunkt i hold.

26/10 2021: Z8311 begrænser nu hvilke data der kan ses af folk, der ikke har ret til at se personfølsomme data. Navn, CPR og værgeoplysninger medtages ikke hvis man ikke har ret til det, eller hvis man fravælger det med en ny afgrænsning. Man kan også helt fravælge at se datalinjen for navnebeskyttede.

22/10 2021: R116 viste ikke elever der havde skoledage men manglede skema i den valgte periode. Det er lidt misvisende når der er en kolonne, der viser skoledagstallet fra kalenderen. Nu kan du vælge at se den slags elever også.

22/10 2021: Rettelse: Z492 og andre holdudskrifter viser nu rekvirent, betalingsstatus og kursiststatus.

16/10 2021: Ny udskrift: Z8221 viser Åben Uddannelse-aktiviteter til indberetning

16/10 2021: Eksamenshjælpetrækket Z002 tager nu hensyn til kendte krav til antallet af A-fag på EUX-uddannelserne.

15/10 2021: Rettelse: Z494 (og givetvis lignende) CSV udskrifter havde forrykket deres kolonner med data en plads i forhold til overskrifterne.

14/10 2021: Nu oversat: Z601 søsterudskriften til Z600 Fraværsprotokol er nu udgivet

14/10 2021: Rettelse: På Z494’s CSV version (og givetvis andre) var kolonnerne med elevernes individuelle datointerval på holdet tomme.

14/10 2021: Nu udskrift: R115i viser, hvad der er indberettet mht elevernes kvalifikationer til hovedforløb.

12/10 2021: Rettelse: Z492 manglede firmanavn.

9/10 2021: Fejl indført 23/9, da vi indførte at STAM også skulle kunne komme ud på holdudskrifter. Det gjorde at aktivitetstype HOLD aldrig mere kom ud. Det er rettet fra i morgen den 9/10.

8/10 2021: 5.oktober blev der helt forfra sendt indberetning af lærerstyret undervisning. I dag er R116i og R117i justeret så de viser, hvad der er indberettet.

7/10 2021: Fraværprint protokollen Z600 er nu endelig i drift. Vejledning følger og linkes i denne nyhed når den er klar.

5/10 2021: Z002 kan bruges til at finde eksamensudtrækket til vintereksamen 21/22 med et bud på, hvilke elever der skal til hvilke prøver.

1/10 2021: Z8103 medtager nu også holdets kortbetegnelse.

29/9 2021: Forskellige justeringer i designet gør Z492 og Z494 pænere. Z492 har også fået plads i både PDF og CSV til arbejdsgivers tlf/email trækkes. Særligt for AMU er der bedre kontaktdata nu.

24/9 2021: Z8312 blev ændret i dag for at køre hurtigere (på store skoler oplevedes timeout) – blandt andet blev sorteringen fjernet. Herved blev der lavet en fejl så udskriften ikke virker i dag. Det gør den i morgen.

24/9 2021: Nu kan Z8103 – Mandagsliste afgrænses på flere uger. Der kommer en linje pr hold pr uge så

24/9 2021: Fakturerings-CØSAZ8033 er nu rettet, så alle fag har én via takstkataloget. Samme felt er også indført i Z8052 AMU årselever.

24/9 2021: Z425 rettelse – udskriften fik ikke afgange med, hvis eleven havde flere elevforhold på samme uddannelsesnummer. Dermed blev elevens forhold på et uddannelsesnummer ikke brudt op i to forhold selvom der forelå en afgangsdato/årsag.

23/9 2021: Rettelse: Nu kan STAM-hold også komme ud på bl.a. Z110

21/9 2021: Vi forsøger at få Z8312 til at være mindre langsom ved at fjerne sorteringen.

20/9 2021: Tre nye udskrifter, der alle hjælper folk der skemalægger eller skal udskrive skema. Det er Z597, der viser skema uden lærer eller lokale, Z598 der hjælpe med at finde et briknr og Z599 der finder skemabegivenheder med flere lærere end hold påsat.

20/9 2021: Rettelse: Z8050 havde dubletter, for elever med flere samtidige afdelinger – nu findes kun elevens evt. primærafdeling.

16/9 2021: Rettelse: I Z8001 blev Aktivitetsafdeling kaldt aktivitet – nu hedder den ‘gruppe’, og aktiviteten kommer i anden kolonne.

15/9 2021: Lidt statistik: De oftest bestilte udskrifter pr er Z494, Z8312 og Z8311. Den mest fejlende er Z110 (sag er i gang). Oftest bestilte udskrifter, der ikke er holdudskrifter: Z8004 og Z8500. Flest printede studiekort siden uddata+ startede: Viden Djurs.

14/9 2021: Z-udskrifterne er nu konsekvensrettet så der generelt skulle være konsensus om, hvordan et (typisk) 4-cifret uddannelsesnummer optræder. Er det sat på eleven, hedder det elev-uddannelse eller uddannelse_elev. Er det på skoleperioden, hedder det uddannelse. Er det fundet via det tilskudsgivende undervisningstaksameter hedder det CØSA-kontonr, og er det fra amu-fagplaceringen, er det FKB eller CØSA.

14/9 2021: Rettelse: Kolonnerne med “kommende” bidrag på Z8505 til styring af kommunale forlængelser på FGU var forkerte – de gentog bare hvad der stod i realiseret. Nu er det rettet, så “kommende”+”realiseret” = “prognose”

13/9 2021: Z8054 Årselevliste for Skolehjem manglede elevoplysninger for de eksterne skolehjemselever.

13/9 2021: Ny udskrift: Z8307 tjekker for elever med uafsluttede aftaler, der hverken har hold, skoleforløb eller skolepraktik.

13/9 2021: Z8198 kunne time ud – nu er performance 10% bedre. Ved fejl så bestil mindre periode.

8/9 2021: Aars har fået genskabt deres studiekort fra EASY-tiden

7/9 2021: Z8004 ændringer: Afdelingsafgrænsningen fungerer nu ved at alle, der har tilknytning til den valgte afdeling medtages, men de vises med deres mest primære afdeling. Måned vises på dansk så de flestes excel kan finde ud af det. Man kan medtage rolle, så vises den specifikke rolle, der ellers kun har været vist fortolket som U eller A.

2/9 2021: Z8065 hjælpeudskriften til Dansk Førstehjælps-data er oversat til UDDATA+.

1/9 2021: Pivot Workshoppperne, hvor du kan komme og lege med dine Pivot-regneark sammen med ligesindede fra andre skoler, mens Jes ‘svæver over vandene’, er tilbage! Den næste session er 9/9, hvor temaet er holdudskrifter, planlægning og ledelse. Se mere her.

30/8 2021: Z8312 og Z8311 (holdeleverlister) prioriterede at vise mail/tlf fra elevens brugerprofil frem for elevens kontaktoplysninger. (Det samme gjaldt værgerne i Z8312). Nu prioriteres der omvendt.

30/8 2021: Z8103 (Mandagsliste) medtager nu det hyppigst forekommende uddannelsesnr. på hvert hold.

27/8 2021: Z491, Z492 og Z494 er nu rettet så der ikke står SE-nummer i overskrifterne, men kun CVR, hvilket er mere retvisende

26/8 2021: Som i rettelsen i går finder Z8066, Z8266, Z8311 og Z8500 nu kontaktoplysningerne et mere korrekt sted.

25/8 2021: Rettelse: Z8312 viste forkerte kontaktoplysninger på værgerne – nemlig elevens egne.

24/8 2021: Z8050a årselever fuldtid har nu tre taksametre på. Desuden er Z8051a oprettet som en lignende pendant til Z8051 årselever skolepraktik i en aggregeret version der ikke viser hver enkelt elev, men summeret, også med taksametre.

23/8 2021: En ny udskrift viser FGU-skolernes skoleydelser. Den hedder Z8506

19/8 2021: Det første ‘lærerskema’ er frigivet: Z573. Det er et lodret holdskema som Z560 men med færre afgrænsninger, og så ligger den i en særlig rettighedsgruppe som du kan tildele lærerne uden at de får de andre udskrifter. Udskriftsgruppen hedder Z-lærerudskrifter.

19/8 2021: Z8386/Z8387 opgavefravær er nu tilrettet så de har helt samme definition af ‘afleveret opgave’ som det, du kan se i opgavefraværsvinduet. Tidligere var både ikke-frigivne og undtagede opgaver desuden med i statistikken.

19/8 2021: Z494 sorteringen beskrevet 13/8 virker først fra i dag.

16/8 2021: Z8393 medtager nu om det er et garantikursus

13/8 2021: Z494 Har ændret SE-nummer overskrift til løbenr, da det kun er det, samt CVR der optræder i udskriften. Skolehjem J/N siger nu om eleven er skolehjemselev, ikke og eleven er booket. Hvis eleven er booket, står det fortsat med værelsesnummer. Der er to telefonnumre i udskriften der er nemmere at læse, da der er / imellem. Man kan også sortere den på tre forskellige ting. Endelig er CSV ballade affødt af semikolon i fritekstfeltet elimineret.

11/8 2021: Z8051 medtager nu Navision formål/ansvar

11/8 2021: Fejlrettelser: Lokale-Skemaerne Z54x viste kun skema for den førstvalgte dag (typisk mandag). Og Z582 virkede ikke.

10/8 2021: Z8312 medtager nu køn baseret på 10. ciffer i cpr

9/8 2021: Z8312 sætter nu ikke længere =” og ” rundt om holdnavet. Det var et forsøg på at styre formatet af holdnavne, der kun består af tal. Men tegnene gav bare andre problemer. Hvis dit tal-holdnavn vises videnskabeligt, fx 12E+15, så vælg kolonnen, vælg talformat, fjern decimaler og vælg så tekstformat. Desuden medtages elevens adressekommune og alder på bestillingstidspunktet.

6/8 2021: Z494 viser nu de første 8, ikke kun 6, tegn af værelset.

6/8 2021: De ringetider der stod lidt skævt på skemaudskrifterne, står rigtigt nu.

5/8 2021: Ny oversat udskrift: Z8001 viser en aktivitet pr række og så antallet af elever i hver uge i et helt kalenderår. I excel kan du så lave betinget formatering og få farver på så det ligner gantkort. Ikke helt den flotte aktivitetsplan A356 fra EASY-tiden, men derhenad.

5/8 2021: Rettelse: Siden fritagelser blev en del af R116/R117, har de kun medregnet skemabegivenheder med fag. Nu medtages også dem uden. Indberetningen har heldigvis aldrig udeladt den slags skema.

4/8 2021: Stor udgivelse: De 17 skemaudskrifter er udgivet. Se dem øverst under AdministrationsudskrifterDet er dem, der før hed Z5xx.

4/8 2021: Z8036 og Z8046 onsdagsfravær (skolepraktik) er oversat til uddataplus.

4/8 2021: Rettelse: R116i/R117i viste ikke indberetningen korrekt (skoler oplevede dublerede elevdage).

4/8 2021: Z8500 viser nu ansvar og projektområde, fundet via elevens hold.

4/8 2021: Z8052 og Z8033‘s fritekstfelter kunne lave ravage i CSV-filen hvis de indeholdt returkarakter eller semikolon. Det tages der nu højde for så data står i de rette kolonner.

3/8 2021: R116/R117 tog højde for meritter, men ikke at de havde en endelig gyldighed. Det gør de to udskrifter fra i dag. Men i Indberetning af Lærerstyret undervisning talte meritter stadig ‘evigt’ i går ved opdatering, så det er først 2.september at indberetningen ændres på dette punkt.

20/7 2021: Kendt fejl i R117i er ikke rettet endnu – vi vil sikre os at rettelsen er helt korrekt. Indberetningen af lærerstyret undervisning dublerer heldigvis ikke. Men det gør R117i. R116i dublerer vist ikke eleverne. Så indtil videre slet selv dubletter i R117i. R117 viser stadig kommende indberetning – uden dubletter.

 

For ældre opslag, klik her