Z8502 FGU indberetning af kommunalt bidrag til CØSA

Elevens bidrag i perioden, blot grupperet på CPR.

 

Formål:

“I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse er der kommunal bidragspligt til staten vedrørende forberedende grunduddannelse.Bidragspligten omfatter elever i afsøgningsforløb samt elever på FGU, som har udløst statstilskud til en FGU-institution på basisforløb, uddannelsesspor og kombinationsforløb.
Bidraget beregnes og opkræves af STUK på grundlag af oplysninger fra de enkelte FGU-institutioner om det bidragsudløsende årselevbidrag for den enkelte elev. Indberetningen sker ikke ved brug af en webservice. I stedet skal de enkelte FGUinstitutioner danne et simpelt regneark (en CSV-fil), som skal uploades i INDB’s brugergrænseflade.
Der skelnes heller ikke mellem totale og supplerende indberetninger, som kendes fra den tilskudsudløsende aktivitets indberetning. Ved ændringer foretages der altid en ny total, som erstatter den tidligere.
Endelig indberettes der på CPR-nummerniveau.”

 

Population:

Udtrækket finder alt ÅE-bidrag, der har tælledato mellem de afgrænsede datoer, og som har et af tilskudsmærkerne: ‘FGUAF’, ‘FGUBA’, ‘FGUSP’, ‘FGUKO’, ‘EGUKO’

Det kræves et rekvirenten er uudfyldt eller UVM

Udtrækket giver en linje pr CPR.

 

Anvendelse:

Nyt: Få hjælp til korrekt formatering af CPR i CVS filen her: Sådan ødelægger Excel dine CPR numre og sådan fikser du det

Inden indsendelse af resultatet skal overskifterne erstattes med passende værdier:

inst_nr, institutionsnavn, finansaar_der_indberettes_for, dato_for_filoprettelse
skal eksempelvis omskrives så det ser således ud:

Output:

  • cpr
  • Elevnavn
  • (tom kolonne)
  • ÅE bidrag

 

Afgrænsninger:

  • Finansår (vælges 2019, fås perioden 16/12 2018-15/12 2019)
  • Antal cifre i CPR (du skal vælge 10 til indberetningen)