Z8179 Frafald fra start på grundforløb til og med hovedforløb

Udtrækket prøver at efterligne en hovedindikator og en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.

Under udvikling:

En hæmsko for Z8179 i forhold til datavarehuset er, at sidstnævnte kigger i EASY-P, og det kan Z-udskrifter ikke. Så der er givetvis aftale/praktikdata, der ikke er med ovre i EASY-C, og derfor får vi færre hovedforløbselever.

En større hæmsko er, at datavarehuset kan se på tværs af skolerne. Elever, der tager grundforløb ét sted og hovedforløb på en anden skole, optræder givetvis som en succeshistorie i datavarehuset, mens de i Z8179 vil stå som afsluttet efter grundforløb på gf-skolen, og ikke optræde på hf-skolen. En af skolerne har opgjort at ca. 20% af deres hf-elever har taget grundforløb andetsteds.

 

Formål/Population:

Der er en længere forklaring nederst på denne side. Helt overordnet anvendes elevens skoleforløb, aftaler og praktik til at sammensætte sammenhængende uddannelsesforløb. Udskriften finder så elever med grundforløbsstart i det valgte år. Er intet år valgt, optræder alle grundforløbselever med startår.

For hver grundforløbselev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator.

 

Afgrænsninger:

 • Årstal – efterlad det tomt for at se hele skolens historik
 • Vis status efter antal måneder
 • Vis Hovedindikator – J betyder en linje pr status for Overgang – N betyder den supplerende indikator, dvs en linje pr grundforløbsfrafaldsstatus – og A betyder Alle elever, dvs en detaillinje pr elev, til viderebearbejdelse i f.eks. Pivot.
 • 0-6-10 Cifre i CPRnr.

 

Output uden detaljer:

 • År (hvis der ikke er valgt et bestemt år)

og så:

 • J: Grundforløbs Status (suppl. indikator-status i forhold til grundforløbets startdato
 • eller
 • N: Overgangs Status (hovedindikator-status forhold til kvalifikation, alternativt grundforløbsslut)

 

 • Antal

 

Output med detaljer (valget “A”):

 • År (hvis der ikke er valgt et bestemt år)
 • Grundforløb (uddannelses-kortbetegnelse)
 • Cpr_nr (dog kun hvis der er valgt ét år)
 • Navn
 • Optaget (start på GF)
 • Grundforløbsslut
 • Forløbsslut (elevens fuldførelsesdato eller afbrud)
 • Grundforløbs Status (suppl. indikator-status i forhold til grundforløbets startdato)
 • Overgangs Status (hovedindikator-status forhold til kvalifikation, alternativt grundforløbsslut)
 • Detaljeret Status (hovedindikator-status med lidt flere muligheder end datavarehuset.)
 • HIH (Hovedforløb/ikke i hovedforløb)
 • Antal_dage_mellem_GF_og_HF
 • Start-og-slut-GH (Hvad hhv. startede og sluttede eleven med: GF1, GF2, HPR (skolepraktik) HPF (Sosu-praktikfolrøb) HPA (Praktikaftale) HGP (Grundforløbsaftale) HAF (uddannelsesaftale) H F(hovedforløbs-skoleforløb) )
 • Elevtype på slutdatoen for hele uddannelsesforholdet

 

Se også:

Et bud på et dashboard/pivot ud fra Z8179 forefindes i Pivot-banken.

 

Grundforløbsstatus:

Kan være Afbrud med omvalg hvis der er nyt GF indenfor de valgte antal måneder efter start.

Fuldført, hvis eleven er kommet videre indenfor de valgte måneder efter start eller har disse afgange ’10’, ’11’, ’12’, ’13’, ’14’, ’15’, ’16’, ’17’, ’18’, ’19’, ’32’, ’50’

Afgang 33 og 40 og ikke at være slut med GF endnu giver I gang

Følgende afgangsårsager giver status Afbrud: ‘2’, ’20’, ’21’, ’22’, ’23’, ’24’, ’25’, ’26’, ’27’, ’28’, ’29’, ’30’, ’46’, ’51’, ’52’, ’53’, ’54’, ’55’, ’56’, ’57’, ’58’, ’59’, ’60’, ’61’, ’62’, ’65’, ’67’, ’70’

Elever med over 7 måneders pause i grundforløb får status: ‘Ny GF start mere end 7 måneder efter’

Elever med pause mellem grund- og hovedforløb på over 15 måneder, får: Hovedforløb mere end 15 måneder efter

Status kan også være GF skift henover nytår eller ukendt

Man kan også se den supplerende indikator alene fra GF1 ved at se på elever med GF1 som start-GH, eller ved at se den nye Z8170

 

Overgangs-Status:

En elev karakteriseres som skolepraktikelev hvis:
1. Eleven har en aftaletype 108x
2. Eleven har forhold i skolepraktik-tabellen
Med andre ord, hvis der bare findes en HGP, HPR eller HPA under elevens hovedforløb.

Alle elever med hoveforløbsforhold, der ikke har haft en af de 3 ovenstående praktikdefinitioner, lander i status “Uddannelsesaftale

Hvis det valgte antal måneder ikke er gået endnu er status ukendt

Hvis der kun findes slettede aftaler, vises Ingen aftale, men har haft

Frafald efter grundforløbet: Hvis eleven har kvalifikation, eller kommet på hovedforløb, men ikke indenfor den valgte periode, eller afbrud med afgangsårsagerne 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32, 50.

Studiekompetencegivende forløb (eux) – hvis eleven har gang i det indenfor de første 11½ måned efter start.

Frafald under grundforløbet : Hvis eleven har haft afbrud på over 7 måneder inden nyt GF eller afbrud, med en ikke-fuldført-afgangsårsag, og ingen kvalifikation.

 

Detaljeret status:

Som Overgangsstatus, men der står også en kommentar hvis eleven kom i hovedforløb uden kvalifikation.

Det vil også stå, hvis eleven har haft en pause over 7 måneder mellem grundforløb eller 15 måneder mellem hovedforløb

 

 

Mere om Population:

Udskriften tager udgangspunkt i alle elevens aftaler, skolepraktik, praktikforløb og skoleforløb. Dog kun på EUD-reform-uddannelser.

Hvis man på Z8179 specifik beder om årgang 2013, 14 eller 15, får man dog alle elever fraregnet disse uddannelser, der er gymnasiale, intro eller andet: 332, 988,  1000, 1102, 1104, 1114, 1902, 1904, 1914, 2000, 2006, 2121, 2560, 2570, 2571, 2575, 3014, 3022, 3023, 3024, 3031, 3033, 3314, 3324, 3454 ,2551 ,2552, 3010, 3310, 331.
Hvis du kun vil se “reform-elever” startet 2015, skal du derfor lade årstal-feltet stå tomt i bestillingen. Dette er lavet fordi netop denne handleplansindikator i datavarehuset går helt tilbage til 2013-startende grundforløbselever.

Forholdene skal slutte efter 1.jan 2012, med mindre du vælger at se et specifikt år før da.

Der ses bort fra uddannelser, for elevens seneste afgangsårsag var 1: Ej mødt, eller 31 eller 66

De forskellige forhold sættes så sammen til sammenhængende forløb, som kun kan blive til flere forløb (omstarter), hvis der

 • er en pause mellem grundforløb på over 7 måneder
 • Hvis eleven henover nytår har pause i GF1 eller i GF2 på en uddannelse, uden at fuldføre.
 • hvis der er en pause på 15 måneder, under hovedforløb eller mellem grund- og hovedforløb.

Alle forhold, der ligner hovedforløb, som starter før elevens sidste grundforløbsforhold er slut, fjernes fra udtrækket! Der ses desuden bort fra RKV.

Grundforløb er skoleforløb på GF1, GF2 efter ny reform eller periodetyperne ‘G1′,’G1 PRAK’,’G2 SKOLE’,’G2 PRAK’,’GRUND’,’EUX GRUN, eller ‘ØVRIG_FTU’,’PVEJ’,’EUX PVEJ’. De sidste forudsætter en skoleperiode, der starter med 0. Alle andre forhold er hovedforløb, med mindre de altså starter inden grundforløb er færdig. Så elemineres de fra regnestykket, med mindre de er en G2 PRAK-aftale, som er en aftale, der starter under en grundforløbs.skoleperiode af typen ‘G2 PRAK’. For de aftaler gælder det at de beholder deres slutdato, mens de tæller som en hovedforløbs-uddannelsesaftale med start dagen efter grundforløbsafslutningen.