Z8178 Antal EUX-elever

Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 3 i Handleplan for øget gennemførelse.

Under udvikling:

Dette udtræk ret nyt, og desuden varsler STUK at indikatoren ændres med tid, når der begynder at blive færdiggjort elever efter den nye reform. Kom derfor gerne med input, hvis du har bud til ændringer.

En hæmsko for Z8178 i forhold til datavarehuset er, at sidstnævnte kigger i EASY-P, og det kan Z-udskrifter ikke. Så der er givetvis aftale/praktikdata, der ikke er med ovre i EASY-C, og derfor får vi færre hovedforløbselever. En større hæmsko er, at datavarehuset kan se på tværs af skolerne, så nogle elevers forhold måske i uddannelsesstatistik.dk er en kombination af flere skoler.

 

Formål/Population:

Der er en længere forklaring nederst på denne side. Helt overordnet anvendes elevens skoleforløb, aftaler og praktik til at sammensætte sammenhængende uddannelsesforløb.

Udskriften finder så elever med tilgang til uddannelsen i det valgte år. Vælges der ikke detaljer, får man tal, der skulle matche datavarehuset nogenlunde. Med detaljer kan man grave ned i de bagvedliggende elever. (OBS: ved uddannelser med 1-2 elever, viser datavarehuset 0, mens udskriften her viser eleverne)

 

Afgrænsninger:

 • Årstal – tilgang i kalenderåret. Efterlades det tomt, findes alle forløb med start siden 2013.
 • Medtag detaljer – vil man se enkelteleverne, eller blot de overordnede tal til sammenligning med uddannelsesstatistik.dk
 • 0-6-10 Cifre i CPRnr.

 

Output uden detaljer:

 • Uddannelse (elevens startuddannelse i uddannelsesforholdet)
 • Antal EUX-elever
 • Antal elever i alt (så andelen er forrige kolonne delt med denne)

 

Output med detaljer:

 • Uddannelse (elevens startuddannelse i uddannelsesforholdet)
 • Cpr_nr / Navn
 • EUX_ved_start (et X eller ingenting)
 • Forløbstyper (eks. GF1-GF2 betyder eleven startede på GF1 og sluttede med GF2)
 • Forløbsstart/-slut (på det samlede forhold på skolen)
 • Afgangsårsag/-betegnelse
 • Tur_på_skolen (Hvilket nummer forhold på skolen af evt. flere, eleven har haft efter den nye reform)

 

Se også:

Flere bud på dashboard/pivot ud fra Z8178 forefindes snart i Pivot-banken.

 • Siden om HPØG 2019
 • Z8176 Antal Talent-elever
 • Z8179 Frafald fra start på grundforløb til og med uddannelsesaftale eller skolepraktik
 • Udskrifter med Elevtælling
 • Den gamle Z8078 talte elever på en helt anden måde, nemlig ud fra deres første ÅE-bidragsdato på hvert uddannelsesnummer.

 

Detaljeret Population:

Udskriften tager udgangspunkt i alle elevens aftaler, praktikforløb, skolepraktik og skoleforløb. Dog ikke forhold på disse uddannelser, der er gymnasiale, intro eller andet: 332, 988,  1000, 1102, 1104, 1114, 1902, 1904, 1914, 2000, 2006, 2121, 2560, 2570, 2571, 2575, 3014, 3022, 3023, 3024, 3031, 3033, 3314, 3324, 3454 ,2551 ,2552, 3010, 3310, 331. Forholdene skal slutte efter 1.jan 2013.

Der ses bort fra uddannelser, for elevens seneste afgangsårsag var 1 og 31 (ikke startet) og 66, og alle forhold der beregnes til at vare under 1 uge sies også fra.

De forskellige forhold sættes så sammen til sammenhængende forløb, som kun kan blive til flere forløb (omstarter), hvis der er en pause mellem grundforløb på over 7 måneder eller på 15 måneder, hvis der er pause i hovedforløb eller mellem grund- og hovedforløb. Desuden tæller skift af uddannelsesnummer også som en omstart, hvis skiftet foretages fra GF1 til GF1, GF2 til GF2 eller HF til HF.

Alle forhold, der ligner hovedforløb, som starter før elevens sidste grundforløbsforhold er slut, fjernes fra udtrækket (undtagen G2 PRAF – se nedenfor)! Der ses desuden bort fra RKV.

Endelig frasorteres 1036-elever, der fortsætter på 1952, 15, 1922, 1932, 1912, 1047 eller 1911 under 3 måneder senere.

Grundforløb er skoleforløb på GF1 eller GF2, Hovedforløb, tæller med hovedforløbs-skoleperioder på ny-reform-uddannelser, samt al skolepraktik og aftaler, med mindre de altså starter inden grundforløb er færdig. Så elemineres de fra regnestykket (bortset fra G2 PRAK-aftale, som er en aftale, der starter under en grundforløbs.skoleperiode af typen ‘G2 PRAK’. For de aftaler gælder det at de beholder deres slutdato, mens de tæller som en hovedforløbs-uddannelsesaftale med start dagen efter grundforløbsafslutningen).

EUX-elevstatus:

Alle elever får så en status som EUX-elev eller ej, ud fra, hvad elevtypen var på uddannelsesforholdets startdato. Indeholdt den et X, tæller eleven som EUX-elev. Det er altså ikke nok at få EUX-status senere i forløbet.