Z8071 GF2 til HF overgange

Udtrækket viser GF2ere og deres eventuelle HF starter.

Der er kommet en ny version af denne – se Z8171 Frafald på GF2

Bemærk:

Udskriften kan pr 5/4 2017 medtage hver elev 2 gange på uddannelsen, hvis de genoptræder på et nyt skoleforløb med Ja til “omgænger”. Hvis man siger Nej til afgrænsningen “medtag omgængere”, virker udskriften som hidtil og man kan kun GF2-debutere 1 gang pr uddannelse i sin karriere.

 

Formål:

Udskriften er udarbejdet til at hjælpe med at besvare mål 2 indikatorerne i Handleplan for Øget Gennemførelse (HPØG), samt Mål 3.3 indikatoren vedrørende EUX-andel

 

Population

Udtrækket viser alle elever, der er startet på GF2 i en periode, og deres afgang, skoleforløb på HF, samt første praktikaftale efter GF2.

 

Definition:

Med en “elev” menes en elev på et uddannelsesnummer. Samme elev på et andet uddannelsesnummer tæller som en anden elev.

Med “GF2-periode” menes tiden fra starten af elevens første GF2-skoleforløb på uddannelsen til slutningen af elevens sidste GF2-skoleforløb på uddannelsen. Det samme gælder HF-start og -slut.

Skoleforløb på skoleperiode-typen “RKV” tælles ikke med til GF2-forløbene. Elever med afgangskode 66: “Afbrudt Udveksling” udelades også. (Nyt 6.feb 2018)

Output:

 • CPR_NR
 • Navn
 • GF2 uddannelsesnummer / – betegnelse
 • GF2_speciale (Hvis J til at medtage speciale)
 • GF2_ansvar (Hvis J til at medtage ansvar)
 • GF2-elevafdeling
 • GF2_start / GF2_slut
 • Sidste skoleforløbs navn
 • FÆRTA_MESTG_PROEG” finder indberetningsdatoen for færdiggørelsestaksameter på GF2.

Herefter følger kolonner med den første praktikaftale efter GF2-slut (og efter evt. FÆRTA eller historisk “fuldført grundforløb”-afgang), og dennes lærested/type

 • Praktikstart / Lærested / Aft.type_obl

(starter flere aftaler samtidig, prioriteres det at vise AFPV-aftalen)

For de elever, der har forløb på HF, vises disse (en linje pr uddannelsesnummer, hvis eleven skulle have flere HF uddannelser)

 • HF uddannelsesnummer
 • HF_speciale (Hvis J til at medtage speciale)
 • HF_ansvar (Hvis J til at medtage ansvar – nyt 24/5)
 • HF_skoleforløbsstart / HF_skoleforløbsslut

Afgangsoplsyningerne er dem, der er aktuelle på elevens GF2-uddannelse (HF behøver som sagt ikke være på samme uddannelsesnummer)

 • Afgangsdato / Afgangsårsag / kort_betegnelse
 • Elevtype (På GF2-slutdato eller alternativt den sidste gældende på eleven på uddannelsen)

Herefter følger en fortolkning af datalinjerne, som skal bruges til mål 2:

 • Gammel_2_4_status
 • Indikator_2_1_status

Og mål 3.3 status:

 • Indikator_3_3_status (X hvis elevtype indeholder et X, ellers tom)

 

Gammel Indikator 2.4 status:

Indikatoren fra HPØG der ”Andel elever som påbegynder et grundforløb og efterfølgende (senest 3 måneder herefter) kommer i hovedforløb”.

Nu er formuleringen anderledes. Brug Z8072 hvis du vil se, hvor mange af dem der gennemfører GF kommer i hovedforløb.

For at besvare dette efter bedste evne, viser denne udskriftskolonne:

 • Sluttet: Eleven har hverken praktikaftale eller skoleforløb på HF planlagt
 • HF start inden 3 mdr: Eleven har en praktikaftalestart eller en HF-skoleforløbsstart senest 90 dage efter sidste GF2-dag
 • GRPRA: Eleven har en grundforløbsaftale og er derfor i princippet i gang med hovedforløb med det samme GF2 bestås.
 • For G2PRA/HF start inden 3 mdr gælder begge ovenstående punkter. Disse tre punkter kan således alle kategoriseres som “fortsat på hovedforløb indenfor 3 måneder.”
 • HF start senere: Eleven har en praktikaftalestart eller en HF-skoleforløbsstart, men over 90 dage efter sidste GF2-dag

Indikatorsvaret er således Antallet af linjer med HF start inden 3 mdr divideret med det totale linjeantal.
Forbehold: Se evt. om der er elever, der optræder flere gange. Det kan tyde på omvalg og man bør overveje at “håndbehandle” eleven.

Indikator 2.1 status:

Indikatoren fra HPØG hedder ”Andel elever, der senest 3 måneder efter start på grundforløbet afbryder uden omvalg”.

For at besvare dette efter bedste evne, viser denne udskriftskolonne (status bliver fundet i denne rækkefølge) ved hjælp af den centrale afgangskode:

 • Ingen afgang eller ’33’,’40’,’46’,’62’: ‘i gang’
 • ‘2’,’20’,’21’,’22’,’23’,’24’,’25’,’26’,’27’,’28’,’30’,’31’,’51’,’52’,’53’,’54’,’55’,’56’,’57’,’58’,’59’,’60’,’61’,’65’,’67’,’70’
  – hvis der er startet på nyt grundforløb så ‘afbrudt med omvalg’
  – hvis der er mere end 90 dage mellem afgang og start: ‘afbrudt efter mere end 3 mdr’
  – ellers: ‘afbrudt inden 3 mdr’
 • ’10’,’11’,’12’,’13’,’14’,’15’,’16’,’17’,’18’,’19’,’32’,’50’ : ‘fuldført’
 • ’29’: Omvalg
 • Andre: ‘ukendt’

Indikatorsvaret er således Antallet af linjer med Afbrudt inden 3 mdr divideret med det totale linjeantal.
Forbehold: Vi kan ikke se, om eleven vælger om på en anden skole, og må betragte dem som afbrudte.

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato
 • Til dato
 • Medtag omgængere: Fortolk både elevens første GF2-skoleforløb på uddannelsen med N og med J til “omgænger“, som et nyt GF2 optag.
 • Medtag Speciale
 • Medtag Ansvar (ansvar på elevens første skoleforløb)

 

Informationerne kan udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

 

Se også:

Fraværs-pivot/dashboard på basis af Z8071. Find den i Pivot-banken, hvor du kan hente en pivot-skabelon og erstatte dataene med dine egne data.