Elevtælling med Z-udskrifter

Se også sider, med emneordet "Elevtælling"

At tælle elever på en skole kræver en nærmere definition af det spørgsmål, man vil have besvaret.
Der findes groft sagt lige så mange måder at tælle elever på skolen på, som der findes controllere på erhvervsskolerne.

Når en elev er på en skole, kan det manifesteres som:

 • Holdplaceringer
 • Skoleforløb
 • Uddannelsesaftaler/praktikforløb
 • Skemabegivenheder
 • Andre ting, såsom taksametre, bidrag, afgange.

Mere komplekse populationer:
Mange Z-udskrifter tager skridtet videre og fortolker på flere af elevens forhold på skolen.
Det være sig:

 • GF1’ere, GF2’ere eller bare grundforløb generelt
 • Hovedforløbselever

Desuden skal man være skarp på, om en elev skal kunne tælle med mere end én gang.
Nogle gange skal en elev blot tælles 1 gang pr. CPRnummer, ofte 1 gang pr. uddannelse eleven tager, og nogle gange giver det mening, at de kan optræde flere gange pr. uddannelse.

Herunder vil vi forsøge at opdatere listen med alle aktuelle elevtællings-udtræk.

 

Alle elever

For nedenstående udskrift er det nok at være placeret på en uddannelse

 • Z8500 viser alle elever, og bruges til overblik og tjek af fejl i FGU opstarten

 

Holdplaceringer

Vi har over 100 holdudskrifter i forskellige designs til papir.
nogle af dem kan også lave et CSV output til statistik og flettefiler.

 • Især Z492/Z494 er Holdlister med mange data pr. elev. Z079/Z080/Z091/Z105/Z145/Z081/Z082/Z120 kan også lave CSV output.
 • Z8014 tæller antal elever pr. postnr. på en enkelt aktivitet.

Ulempen ved at tælle elever på holdplaceringer er, at man kan være på 10 holdplaceringer samtidig:

 • Z814 Tæller elever på hold på en valgt dato (flere gange, hvis eleven er på flere hold)
 • Det kan Z8002 også, men fokuserer på aldersgrupper og undervisningssteder.
 • Z8001 tæller også antal holdplaceringer, men viser dem uge for uge over et helt år.
 • Z8121 tæller eleverne, placeret på holdet dag for dag henover én uge. fx til kantinebrug.
 • Z8092 viser alle elever på holdplaceringer i perioden. Den anvendes især til ETU – se ETU-afsnittet nederst.
 • Z750 Skolebaggrunde tager udgangspunkt i enten ikke-udmeldte elever eller aktuelle holdplaceringer/skoleforløbsplaceringer, afhængigt af afgrænsningerne.

AMU

AMU-elever er ikke på skoleforløb og skal nødvendigvis tælles via holdet.

 • Z8189 tælles der elever pr fagplacering (pr fagperiode)
 • Her tæller Z8104 kommende kursusstarter
 • Z8103 viser ugens kursusstarter
 • Z8100 til AMU-kantinen
 • Z8109 viser Deltagere pr Efteruddannelseudvalg
 • Se i øvrigt vores AMU-oversigt

Åben uddannelse

Z8024 Forekommer eleven en gang pr. uddannelse/hold/fag kombination.

 

Skoleforløb

 • Z873 og Z885 minder om Z494 i design, men drejer rundt om skoleforløb.
 • Z423 viser alle elever i gang på et eller flere skoleforløb. Der kan komme flere linjer pr. elev – se vejledningen. Z422 viser også igangværende skoleforløbselever.
 • Z8048 kan vise eleven en gang pr. skoleforløb eller blot elev repræsenteret ved sit første skoleforløb i perioden. Den anvendes også til ETU – se ETU-afsnittet nederst.
 • Z8030 Finder først elever med aktive skoleforløb og derefter alle de elevers skoleforløb nogensinde.
 • Z8085 Skoleforløbene tilhører forløbsgrupper. Denne udskrift vælger eleverne ud fra forløbsgruppens startdato.
 • Z820 Ser blot på skoleforløbsplacerede elever på én dato.
 • Z750 Skolebaggrunde tager udgangspunkt i enten ikke-udmeldte elever eller aktuelle holdplaceringer/skoleforløbsplaceringer, afhængigt af afgrænsningerne.

 

Uddannelsesaftaler/praktikforløb

Z800 er den mest brugte statistik på aftaler. Z8128 er en variant heraf. Se mere om emneordet aftaler .

 

Skemabegivenheder

Med skemaet i hånden kan man tælle mere nøje efter. Hvor mange elever er forventeligt i området til spisetid (til kantinebrug) eller hvilke lokaler/bygninger belastes mest?

 • Z8068 er netop til at tælle elever omkring en pause.
 • Z8018 er en lokalestatistik ligesom Z545/547/548
 • Forskellige varianter af lærer/elev-ratioer inkluderer: Z8080 og Z8090 og Z8131
 • Hvis du er på jagt efter fravær, se emneordet “Fravær

Mere komplekse populationer

 • Z8179, Z8178 og Z8176 er de første udskrifter til mere præcist at efterligne STUK’s måde at tælle elevforhold i datavarehuset for Handlingsplan for øget gennemførelse. Z8179 viser grundforløbsstartere, og Z8178 alle uddannelsesstartere, der bør tælle med i opgørelsen af EUX-elever, og endelig Z8176 hovedforløbsstartere og andelen af talenter.
 • Z8180 bruger også som STUK en kombination af praktik, aftaler og skoleforløb til at definere elevens karriere. Den danner skelet for alle versioner af udskrifter i Z8x7x-serierne efter oktober 2018.
 • Z425 Finder et optag af elever ud fra en opdeling af elevers skoleforløb i sammenhængende overordnede forløb. Det respekteres også, at en elev kan gå ud af en uddannelse, og starte forfra igen på samme uddannelse, men et nyt optag.
 • Det samme gør sig gældende for SOSU-varianterne Z427/8, der henholdsvis kigger på aktive elever og et optag, mens Z429 kan begge dele. De tre udtræk kan sagtens benyttes af andre end SOSU-skolerne.
 • Z445 giver dog kun mening på SOSU. Her inddeles elevernes forløb i “kasser” fra brobygning og til hovedforløb, og giver overblik over deres vandring op gennem SOSU-uddannelserne. Nogle af de uddannelser kan nemlig være taget uden skoleforløb, andre ikke.
 • Z8176 finder hovedforløbsstartere efter HPØG-definitionen. Den erstatter Z8076, der bruger en lidt anden definition på hovedforløb.
 • Z8070 og Z8170 finder GF1-startere, mens Z8071 og den nyere Z8171 finder GF2-startere.
 • Z8173 tager udgangspunkt i elever med grundforløbsprøve i den valgte periode.
 • Z8041 skruer helt tilbage til brobygning og intro, og ser, hvor mange af eleverne, der siden er startet på “rigtige” uddannelser på skolen.
 • Det kan Z8123 Effekten af brobygning også, og desuden se det omvendte: Hvor mange af grundforløbsstarterne har gået på brobyg etc.
 • Z8111 Inddeler elevens skoleforløb efter CØSA, uddannelse og Grund/hovedforløb og kan så vise enten optag eller aktiv bestand af elever, som Z429.
 • Z8118 anvendes især til ETU – se ETU-afsnittet nederst. Den samler op på foreningsmængden af holdplacerede og skoleforløbsplacerede elever, og kan derefter vælge en datalinje pr CPRnummer.
 • Z8124 Effekten af RKV kigger på Realkompetencevurderede elevers skæbne

Måltal

Udskrifterne herover i serien Z817x og Z807x er udviklet til "Handleplan for Øget Gennemførelse", se også siderne om Mål2– og Mål3-tal

 

Andre ting: Taksametre, bidrag, afgange etc.

Taksametre

 • Z8072 Udvælger elever med FÆRTA, og således har afsluttet enten GF2 eller hovedforløb, og ser, hvad de derefter har udrettet.

Tælledato

 • Z8099 og Z8022 Inddeler eleverne i, hvilket kalenderår de havde deres første tælleperiode.
 • Z8078 er lidt mage til – den vælger elever med første tælledato i den valgte periode.
 • Z8077 er ligesom Z8022, men her tælles eleven en gang pr. CØSA, ikke uddannelsesnummer.

Afgangsdato

 • Z8175 ser på afgang 33 (GF1 fuldført), mens Z8174 ser på elever der fuldførte hovedforløb
 • Z8064 tager udgangspunkt i elever med afgangsdato i en periode
 • Andre udtræk regner bare eleven som aktiv, hvis eleven ikke har en afgangsdato. I praksis vil mange elever (fx intro) ikke have afgang, selv om eleven ikke er på skolen. Men udtræk som Z813 og Z816 bruger denne definition.
 • Z750 Skolebaggrunde tager udgangspunkt i enten ikke-udmeldte elever eller aktuelle holdplaceringer/skoleforløbsplaceringer, afhængigt af afgrænsningerne.
 • Z8200 finder elever, der har været passive i 5 år, som ikke har en afgangsdato. Den er skabt for at man kan se at få afgangsmeldt de elever.

Skolehjemselever:

 • Årselevlisten Z8054 vil vise en linje pr. elevbookingdag, ligesom Z8095.
 • Z8193 viser skolehjemsberettigede elever uanset om de er booket eller ej

Årselever:

 • Hvis du i stedet vil tælle antal årselever, skal du over i en anden kategori, se f.eks. udskrifter med emneordet Årselever.

Elevtyper:

 • Mange af de andre udskrifter viser eleven med sin elevtype. Hvis du vil se et råt træk med alle skolens elevers elevtype-historik, så vælg Z8047. Den viser således eleven en gang pr. elevtype, med angivelse af perioden, eleven havde den elevtype. Den viser også elever, der mangler at få tildelt elevtype.

Ansøgere:

 • Elever, der blot har ansøgt og ikke er tastet i EASY endnu, kan findes i udskrifterne med emneordet “Ansøgere

Bevis:

 • Z8129 Finder elever, der er gået op til Svendeprøve

Kvalifikation til hovedforløb:

 • Z8172 – Overgange fra GF2 til HF

 

ETU (Elevtrivselsundersøgelse)

 • Ennova laver hvert efterår en undersøgelse og skal sende spørgeskema til alle skolens aktive elever på deres UNI-Login.
  UDDATA har sammen med Ennova udviklet Z8118, der indkredser hold- og skoleforløbselever og hjælper med at vælge det rigtige elevforhold at gruppere eleven under til skolens eget brug.
  Følg linket til vejledningen for også at se, hvordan resultatet efterbehandles for at kunne sende det til Ennova.
 • Z8048 var den første udskrift, der også var populær til ETU-brug. Det kræver, at skolen har alle sine aktive elever i skoleforløb. Den har en særskilt ETU-vejledning her.
 • Z8092 blev udviklet i 2016 specifikt som en holdplaceringsudgave af Z8048, og målrettet ETU-brug. Omvendt af Z8048 mangler elever uden skoleforløb så på denne udskrift. Den har også en særskilt ETU-vejledning her.