Skolebevis reform 2015 – bestilt via U181.

 

Modul: U181

Beviseksempel skolebevis U181

 

Hvis eleven har karakterer fra ‘gamle’ versioner af uddannelsen, eller har karakterer i fag fra en anden uddannelse, som skal med på skolebeviset, så kan det være nødvendigt at bruge U180 i stedet for. Det er kun fag fra uddannelsesmodellen på den aktuelle uddannelse, version, speciale og elevtype, der automatisk bliver fundet via U181. Fag, der er krævet for alle specialer, findes ligeledes. Se venligst punkterne: “Uddannelsesmodellen ses i UDDATA+ under følgende menu”  og “Det kan lade sig gøre at få andre fag med på beviset, ved selv at sætte fagene på skabelonen”.

HUSK altid at bruge Chrome i forbindelse med bevisskabeloner, da Internet Explorer giver problemer ved opslag og eventuelle rettelser.

Skabelonen indeholder en del tjek af krav for udstedelse af skolebevis.
Skabelonerne indeholder kontrol af, om eleven har karakterer i afsluttende prøve. Ligeledes tjekkes det, at der som minimum er afgivet en standpunktskarakter i grundfag (nye UVM-fag). Øvrige beståkrav og eventuelle gennemsnit, der er nævnt i f.eks. uddannelsesbekendtgørelsen eller uddannelsesordningen, er kun påført skabelonerne, såfremt grundfagene ikke er en del af de krav, der er for udstedelse af skolebevis.

Grunden til, at det ikke er muligt at tjekke beståkrav, hvor grundfag indgår, er at der ikke klart kan skelnes mellem grundfag gennemført på grundforløbet og grundfag gennemført på hovedforløbet. Skolen skal derfor stadig selv kontrollere skolebeviserne grundigt, og selv være meget opmærksom på, om alle kravene til udstedelse af skolebevis, jf. den enkelte uddannelsesbekendtgørelse, er opfyldt.

Forudsætninger for at beviset kan skrives ud.
Det er en betingelse, at eleven har en karakter i ‘Afsluttende prøve’, hvor dette kræves ifølge bekendtgørelsen, og hvor der også er oprettet et fag til afsluttende prøve i EASY.

Hvis der er krav om enten et gennemsnit af – eller minimum en bestå-karakter i – uddannelsesspecifikke fag, så skal dette også være opfyldt, for at skolebeviset kan skrives ud.

Fag findes automatisk og holdes op imod uddannelsesmodellen.
Programmet finder automatisk alle de fag og karakterer, eleven har på den pågældende uddannelse, version, speciale, og elevtype og skriver dem på beviset. Det er en betingelse, at fagene fremgår af uddannelsesmodellen for den aktuelle uddannelse. Man kan selv kontrollerer, hvilke fag uddannelsesmodellen indeholder for den enkelte uddannelse, version, speciale og elevtype, og evt. sammenholde det med elevens fag og karakterer.

Uddannelsesmodellen ses i UDDATA+ under følgende menu:
Bevis – Diverse – UVM-fag på uddannelser

Afgræns på uddannelse, version og elevtype. Søg først de ‘Bundne’ fag frem ved at sætte flueben i ‘Bundne fag’ og ‘Hovedforløb’. Der skal altid være flueben i ‘Kun gyldige’. Klik på ‘Hent fag’. Nu vises de ‘Bundne’ fag på hovedforløbet for alle specialer på uddannelsen. Ved at klikke på pilen i kolonnen ‘Sp’ sorterer man specialerne under hinanden. Det er kun de fag, der er vist i dette vindue, der automatisk kommer med ud på beviset. Bemærk, at de fag, der ikke er knyttet til et speciale, også kommer med på beviset. Foretag ny søgning, men nu med flueben i ‘Valgfrie fag’.

 

VIGTIGT! Kun de fag, man kan søge frem i dette vindue på den aktuelle uddannelse, version, speciale, elevtype, kommer automatisk med ud på skolebeviset!

HUSK altid at bruge Chrome i forbindelse med skabeloner, da Internet Explorer giver problemer ved opslag og eventuelle rettelser.

Det kan lade sig gøre at få andre fag med på beviset, ved selv at sætte fagene på skabelonen.
Hvis der er tale om elever, der har karakterer i mange andre fag fra en ældre version af uddannelsen, kan det være lettere at bruge U180, men er der tale om få fag, kan man vælge at tilføje fagene til skabelonen.

Nederst er vist et eksempel på, hvordan man tilføjer et fag.

Alle fag fra hele uddannelsesforløbet skal på sigt fremgå af skolebeviset, og skolebeviser skal på et tidspunkt sendes til Eksamensdatabasen.
Skolebeviset skal, ifølge de foreløbige oplysninger der foreligger fra UVM, indeholde samtlige fag fra hele elevens uddannelse. Det er ligeledes meningen, at skolebeviserne på sigt skal indberettes til Eksamensdatabasen. Det betyder, at ud over alle fag fra hovedforløbet, så vil eventuelle fag fra G1 og G2 også fremgå af skolebeviset. Ved ‘J’ til ‘Medtag fag fra grundforløbet’ i U181, skrives grundforløbsfagene på skolebeviset. På de tekniske uddannelser skrives fagene på bevisets bagside (dog undtaget grundfag). På de merkantile uddannelser skrives grundforløbets fag på side 3. Da der endnu ikke er sendt officiel meddelelse ud til skolerne fra UVM om ovennævnte ændringer, er det i første omgang valgfrit, om skolen vil have grundforløbsfagene med på skolebeviset, og skolebeviserne skal endnu ikke indberettes til Eksamensdatabasen.

Gruppering af fag på beviset.
Fagene vil blive grupperet under følgende overskrifter, og fagene findes ud fra de nævnte kriterier:

Afsluttende prøve/svendeprøve
Faget til brug for karakteren i afsluttende prøve er påført skabelonen.

Grundfag
Alle karakterer og godskrivninger i grundfag (nye UVM-fag)  på den aktuelle uddannelse bliver fundet automatisk. N.B. Hvis grundfag fra G1 skal med, så skal der sættes et ‘J’ i feltet ‘Medtag andre uddannelser’.

Uddannelsesspecifikke fag – obligatoriske eller Specialefag – obligatoriske (på skolebeviser til merkantile uddannelser)
Fag tilknyttet uddannelsen i uddannelsesmodellen med Fagkategori OMRÅDE_SPEC_FAG mærket B (Bundet) eller BVN (bundet valgfrit niveau) findes automatisk.

Uddannelsesspecifikke fag – valgfri eller Specialefag – valgfri (på skolebeviser til merkantile uddannelser)
Fag på uddannelsen i uddannelsesmodellen med Fagkategori OMRÅDE_SPEC_FAG mærket V (Valgfri) eller VVN (valgfri valgfrit niveau) findes automatisk.

Øvrige fag – med fagtilknytning V eller L (valgfag, som ikke findes i uddannelsesmodellen til den aktuelle uddannelse, og/eller lokale fag). Dette gælder kun skolebeviser til tekniske uddannelser!
Alle øvrige fag med enten fagtilknytning V (valgfag) eller L (lokalt  fag). I bestillingsbillede U181 kan man selv afgrænse og vælge hvilken fagtilknytning, man ønsker skal med på beviset. Her er det underordnet, om fagene findes i uddannelsesmodellen til uddannelsen.

Andre fag uden fagtilknytning V eller L, og som ikke findes i uddannelsesmodellen til uddannelsen.
Man kan selv vælge at styre, hvilke andre fag, end de fag, som ligger uden for ovennævnte kategorier, man vil have med på beviset. Fagene kan placeres under en af overskrifterne på følgende måde. I detailkravslisten er der ‘åbne’ detailkrav (løbenr. 9000000000) under hver overskrift. Her kan man, uden først at oprette en lokal skabelon, påføre fag, som skal med under den ønskede overskrift.

Godskrivninger
Alle godskrivninger/merit/fritagelser undtagen grundfag (nye UVM-fag).

Grundforløbsfag
Fag fra grundforløb G1 med fagkategori ERHVERV (udd. 326-329) og fag fra G2 med fagkategori OVERGANG, GRUNDFORLØBSPRØ og CERTIKAT findes automatisk. På de tekniske uddannelser skrives fagene på bagsiden af skolebeviset ved ‘J’ i feltet ‘Medtag grundforløb J/N’. På skolebeviser til de merkantile uddannelser skrives grundforløbsfagene samme med de øvrige fag på side 3.

I detailkravslisten på skabelonerne findes et ‘åbnet’ detailkrav, hvor man kan påføre eventuelle manglende fag fra grundforløbet, som man ønsker skal fremgå. Bemærk at fagene ikke må have fagtilknytning V eller L.

Talentspor
Noten  ‘Skolebevis er udstedt på baggrund af gennemført talentspor’ udskrives automatisk, såfremt elevtypen indeholder ‘T’.

Afgrænsninger – kort forklaring til nogen af afgrænsningerne.

Filarkiv J/N
Ved ‘J’ lægges beviset i EASY filarkiv

Filarkiv – Offentliggørelse
Datoen sættes altid til d.d. og skal kun ændres, hvis eleven ikke må se sit bevis i Elevplan før en given dato.

Afgræns på enten hold, skoleforløb eller cpr.nr.

Uddannelse, version, speciale
Ved afgrænsning på cpr.nr. skal uddannelse, version og speciale altid udfyldes

Medtag andre uddannelser
Skal i reglen altid være ‘J’. Vedrører kun eventuelle grundfag (nye UVM-fag) fra en anden uddannelse – eksempelvis grundfag fra G1 (udd. 326-329). Hvis der samtidig sættes et ‘J’ i feltet ‘Medtag grundforløb J/N’, så vil alle fag fra G1 også komme med på bagsiden af beviset.

Fagtilknytning på karakter – (angiv V eller L). Gælder kun beviser til de tekniske uddannelser.
Medtager fag, der ikke findes i uddannelsesmodellen, og hvor fagene har fagtilknytning V (valgfri) eller L (lokal) i EASY A471. Man kan selv vælge, om man ønsker at medtager V (valgfag) eller L (lokal) eller ingen af delene = feltet er blankt.

Øvrige godskrivninger J/N
Øvrige godskrivninger J/N = Elevens godskrivninger hentes og skrives på beviset. Godskrivning i grundfag (nye UVM-fag) kommer altid med under overskriften ‘Grundfag’.

Termin fra og til
Vi anbefaler, at man undlader at udfylde disse felter, da det ofte bevirker, at der kan mangle fag på skolebeviset. Udfyld derfor kun felterne, såfremt det kun er fag og karakterer i et givent tidsrum, der må komme med på beviset.

Medtag grundforløb
Fag fra grundforløb G2 medtages på skolebeviset. Bemærk, at fag fra G1 (= udd. 326-329) kun kommer med på beviset, hvis der samtidig står ‘J’ i feltet ‘Medtag andre uddannelser’.

Afslutningstermin
Det er altid terminen for sidst afgivne karakter, der skrives på beviset. Skal dette ændres, kan feltet udfyldes med en termin (mmåå)

Undlad skolefag (max 3)
Undlad skolefag (max 3) = Påfør evt. fag, som ikke skal med på beviset (max 3 fag).

Undlad karakterer før (termin)
Undlad karakterer før (termin) = Påfør termin (mmåå) hvorved man udelukker fag og karakterer, som ligger tidligere end den påførte termin

Skabelonstypen er SB

Der kan bestilles engelsk indstik til skolebeviset via U105, men grundforløbsfagene kommer endnu ikke med på indstikket til de tekniske uddannelser.

 

Eksempel på, hvordan man tilføjer et fag.


Hvis man for eksempel har et valgfrit specialefag fra en tidligere version af uddannelsen (altså faget fremgår ikke af uddannelsesmodellen for den aktuelle uddannelse, version, speciale og elevtype), og man vil have faget med på skolebeviset, gør man følgende i UDDATA+:

Menu: Bevis  – Bevisskabeloner – Skabelon

Søg den aktuelle centrale SB-skabelon frem.

 

Klik på ‘Vis’. Nu vises detailkravslisten. I rækkefølge 90 er der et ‘åbent’ detailkrav ‘HO_V_ekstra’ hvor man kan indsætte de ekstra valgfrie specialefag, som man ønsker skal med ud på beviset.

 

Klik på ‘Vis’. Nu vises detailkravslisten. I rækkefølge 90 er der et ‘åbent’ detailkrav ‘HO_V_ekstra’ hvor man kan indsætte de ekstra valgfrie specialefag, som man ønsker skal med ud på beviset.

 

 

 

Detailkravet skal ikke gøre lokalt for at man kan indsætte fag i de ‘åbne’ detailkrav (løbenr. 9000000000). Klik i kolonnen ‘Linnier’ på ‘1 detaillinie’. Nu åbnes detailkravet.

Lad endelig linjen med dummy-faget 99999 blive i detailkravet. Klik på ‘Indsæt detaillinie’. Vælg linjetype K . Der tilføjes nu en ekstra række, hvor man kan sætte et fag ind. Udfyld rækken på samme måde som rækken oven over.

Hvis man har brug for at tilføje et ekstra obligatorisk (Bundet) fag, så bruger man det åbne detailkrav ‘HO_B_ekstra’ i rækkefølge 70 .