UDDATA+ Fremtidens Studiesystem

 

UDDATA+ udvikles for at understøtte alle relevante arbejdsgange på en moderne uddannelsesinstitution.
Der forestår et stort udviklingsarbejde, inden dette mål er nået, men allerede nu er vi godt på vej.
I nedenstående oversigt beskriver vi, vores overordnede strategi for UDDATA+, samt nogle af de faciliteter der allerede findes og som er på vej.

UDDATA+ vil sideløbende med EASY og markedsgørelsen frigive moduler, så undervisning og administration fortsat understøttes, uden at der skal tænkes på systemskifte og/eller datakonvertering i større omfang.

Uanset institutionens størrelse, antallet af uddannelser, afdelinger eller geografiske adresser, samler UDDATA+ data for hele institutionen i én database. Kompleksiteten i database og brugerflader tilpasses institutionens behov.
Sammenlægning af institutioner i UDDATA+ kræver kun enkelte ændringer i opsætning og rettighedstildeling.


UDDATA+ er baseret på et genialt rettighedssystem, som er nemt at bruge. Systemet giver den enkelte institution fuld styring af, hvad hver enkelt bruger har adgang til.

UDDATA+ understøtter læringssituationen mellem underviser og studerende, ved bl.a. at tilbyde: kommunikation, undervisningsforløb, opgavebank og afleveringsboks.

Administrationsmodulerne bliver udviklet specielt til de uddannelser, den enkelte institution udbyder. De enkelte skoletyper, som f.eks. SOSU-skoler, landbrugsskoler, AMU skoler, erhvervsakademier, almene gymnasier, VUC og handels- eller tekniske skoler, vil alle blive understøttet. Man undgår at registrere en uddannelse i et system, som oprindeligt er konstrueret til andre typer uddannelser. Selv om registreringerne foretages i specialudviklede moduler, gemmes data i den samme database. Dette sikrer sammenhæng i data, der går på tværs af institutionens uddannelser. Det kan være skemalægning, lokaleudnyttelse og ledelsesinformation. UDDATA+ moduler til administration udvikles med baggrund i de systemer, der bruges i øjeblikket. Det betyder at der i takt med markedsgørelsen af EASY vil komme fornyelser og forbedringer. Dette sker uden konvertering af system og data i traditionel forstand. Overgangen fra EASY til UDDATA+ kan derfor ske glidende, samtidig med at der indføres tidssvarende arbejdsgange.

UDDATA+ er webbaseret og kan som udgangspunkt vises i alle moderne browsere. Det anbefales dog så vidt muligt at bruge Google Chrome – bl.a. fordi Chrome har færrest fejl og er hurtigere. I de moduler, hvor det vurderes fornuftigt, tilpasses udseendet den enkelte enhed. Bevissimulering er et eksempel på et modul, som vi forventer de studerende vil bruge fra mange forskellige platforme.

UDDATA har 25 års erfaring som leverandør af løsninger til uddannelsesinstitutioner.

UDDATA+ supporteres efter samme principper som UDDATAs øvrige produkter.

FLEX-skema fortsætter som et selvstændigt Windows-program fuldt understøttet af UDDATA+. Det vil sige at der også fremover kan foretages planlægning og ressourcestyring af undervisning, lokaler mm. Administrationsmodulet til FLEX integreres i UDDATA+. FLEX integrerer tæt til modul til arbejdstidsregistrering og gør det enkelt at registrere ferie, omsorgsdage, sygdom m.m.

Vi hører ofte om udfordringer med samkøring af ledelsesinformation fra forskellige systemer. Derfor er det højt prioriteret at UDDATA+ udvikles, så ledelsesinformation for hele institutionen bliver let tilgængelig.

UDDATA+ rettighedssystem og de centralt lagrede data muliggør, at to eller flere institutioner kan vælge at gøre udvalgt statistik tilgængelig for hinanden. Det betyder, at man i et skolesamarbejde kan aftale benchmark på bestemte data og umiddelbart se resultatet i UDDATA+.

UDDATA+ samler data fra den enkelte institutions relevante systemer ét sted. Det sikrer, at alle funktioner i UDDATA+ er let tilgængelige. UDDATA+ sørger for at ændringer i data bliver opdateret de rigtige steder. Alt programmel til UDDATA+ installeres og vedligeholdes af UDDATA.
Ejerskabet af data er institutionens, men UDDATA+ stiller faciliteter til rådighed, så data kan leveres til eksterne systemer.

UDDATA+ udvikles til at håndtere enhver uddannelse. Fokus er i første omgang de uddannelser og aktiviteter der på nuværende tidspunkt udbydes på erhvervsskoler og erhvervsakademier. Skolehjem, efteruddannelse, åben uddannelse og IV understøttes således også. Eksterne systemer understøttes ved direkte integration eller gennem standardinterfaces.

Efterfølgende vil udviklingen være baseret på en dialog med institutioner, som bruger systemet. Dette vil sikre at det er de relevante arbejdsgange, der understøttes. Udviklingen kan også ske på baggrund af dialog med sammenslutninger af flere institutioner med sammenfaldende behov.

Siden august 2013 har flere skoler valgt at bruge tidsregisteringen i UDDATA+. Modulet bruges flittigt fra både PC, iPad og smartphones af såvel lærere som administrativt personale. Et udbredt ønske blandt skolerne har været muligheden for at kunne eksportere alle registreringer bl.a. til brug i Excel. Det ønske er nu tilgodeset.

Bestilling af Z-udskrifter og eksamensbeviser har været tilgængeligt siden 1. marts 2014, via UDDATA+ platformen. Z-udskrifter med forbedrede svartider samt et nyt og mere overskueligt bestillingssystem, er blandt de ting der er forbedret.

Visning af skema for både elever og undervisere. Flytning/bytning og enkeltbookning er også en del af UDDATA+. Modul til nem og hurtig fraværsregistrering for alle typer elever på alle typer uddannelser, samt et udbygget statistik modul.

Alle vinduer til Bevismodulet er flyttet til UDDATA+.