Nyhedsbrev januar-maj 2016

 

Oversigt over nyt for Z-udskrifterne i perioden januar til maj 2016.

Løsninger til Handleplan for Øget Gennemførelse og rekordmange nye udskrifter præger dette nyhedsbrev.

Som sædvanlig starter nyhedsbrevet med det vigtigste, og har de mindst betydningsfulde ændringer til sidst.

 

EUD-reformen:

Der sker meget i disse dage i forhold til Mål2- og Mål3-indikatorerne til ”Handleplan for øget gennemførelse” (HPØG). Ikke alle udskrifter er klar endnu, men de bliver beskrevet på to sider:

Mål 2-tal: https://info.uddataplus.dk/maal-2-tal/

Mål 3-tal: https://info.uddataplus.dk/maal-3-tal/

 

Mål 2 indikatorerne mener vi at kunne besvare med udtrækkene Z425, Z8071 og Z8072.

Mål 3 indikatorerne besvares ud fra dels elevtyper, dels to nye udskrifter, der viser elever med fag på højere niveau end det obligatoriske, samt elever med fag på ekspertniveau. Det viser hhv. udskrifterne Z8073 og Z8074. Her er det et springende punkt, hvilke elever, der skal tages udgangspunkt i. Vi arbejder på en udskrift, der leverer færdige tal til indberetning, når definitionen af grundpopulationen er på plads.

 

Z8070, Z8075 og Z8077 er opstået i kølvandet på ovenstående udtræk. Følg links til vejledningerne eller se en kortere beskrivelse i brevet herunder.

 

Oftest stillede spørgsmål:

 • Oplysninger på begge værger til CSV: Vi får mange spørgsmål om dette for tiden. En gammel holdudskrift, Z079 (Studietursliste), giver bl.a. email og telefon på begge værger og kan bestilles til både CSV og PDF. Desuden viser uddannelsesplanen Z8066 email på begge værger til holdplacerede elever til CSV.
 • Karakterliste med UNI-Login: Dette er også blevet ønsket uafhængigt af hinanden flere steder fra. Prøv den nye Z8081 (beskrivelse nedenfor).

Nye udskrifter:

Z8063 Elevtræk til Dantek BiblioMatik bibliotekssystem

Denne udskrift giver kun mening for skoler, der benytter det bibliotekssystem. Udtrækket er ikke tilgængeligt for andre – sig til hvis I bruger systemet, så åbner vi for udskriften.

 

Z8064 Afgåede elevers skæbne

Udskriften kan vise, om elever med bestemte afgange (man kan vælge en liste af afgangsårsager) i en bestemt periode, er fortsat på skolen eller ej. Den læner sig lidt op ad nogle af HPØG-indikatorerne, for eksempel hvis alle der gennemfører GF1 eller GF2, får afgangskoden 33 (hhv 32). Det er dog ikke altid tilfældet.

 

Z8065 Holdelever med email (DFR)

Udtrækket er designet til en fil, der skal uploades til Dansk førstehjælpsråd (DFR) efter de er gået over til elektroniske førstehjælpsbeviser.

 

Z8066 Holdelever med fremtidige hold (Uddannelsesplan)

Uddannelsesplan, designet til et flettebrev, til udsendelse til lærestedet. Der tages udgangspunkt i et enkelt hold, og for hver elev findes lærestedsoplysninger og de kommende op til 11 holdplaceringer samt lokationer og begge værgers navn og email.

 

Z8067 Medarbejderes XPRS-censorkompetencer

Kendt som C116 i EASY-A. Udskriften viser medarbejderes censorkompetencer på XPRS-kompetencer. Der er desuden angivet slutdato for den seneste XPRS-autorisation på kompetencen.

 

Z8068 Pauseliste 2

Viser elevantal i lokaler før og efter en pause. Designet til brug for både kantine og rengøring/klargøring.

 

Z8069 Afgang/tælledag-sammenfald på Fuldtid

Til revisorkontrol: Udskriften finder elever, der har fået afgang på deres tælledato.

 

Z8070 GF1 til GF2 overgange

Udskriften viser alle GF1’ere i en periode og om de er fortsat på GF2. Der vises også afgangsårsag og man kan medtage ansvar/speciale.

 

Z8071 GF2 til HF overgange

Udskriften viser alle GF2’ere i en periode og om de er fortsat på hovedforløb og/eller praktikaftaler. Der vises også afgangsårsag og man kan medtage speciale.

 

Z8072 6 måneder efter fuldført grundforløb

Udtrækket viser elever med tilskudsmærket FÆRTA og deres eventuelle senere forløb/aftaler. En kolonne beregner status 6 måneder efter tilskuddet, til mål2-indikator-brug.

 

Z8073 Elever med fag over obligatorisk niveau

Udtrækket viser elever, der i en periode har afsluttet fag over det niveau, der er obligatorisk i forhold til elevens elevtype/uddannelse/speciale.

 

Z8074 Elever med fag på ekspertniveau

Udtrækket viser elever, der i en periode har afsluttet fag på niveau 4, altså ekspertniveau.

 

Z8075 Elever med støtte- og bonusfag

Udtrækket viser elever, der i en periode har afsluttet de centrale fag 10829 Støttefag og 12097 Bonusfag.

 

Z8077 Nye CØSA elever pr. år målt på tælleperiode

Udskriften finder for hvert CØSA-formål alle elever i skolens historie og tilknytter dem det år, de først optrådte på CØSA-formålet (første tælledato).

Med afgrænsningen ”År” kan man se alle årets startende elever. Udfyldes feltet År ikke, vises en oversigt på CØSA pr. år i hele skolens historie.

 

Z8080 Lærer-Elev-ratio

Viser antal lærere og elever pr. skemabegivenhed.

 

Z8081 Karakterliste med UNI-Login

A466 viser karakterlisterne med CPR-nr. På dette udtræk er det erstattet med UNI-Login.

 

Z8082 Medarbejderdata 2 (uden opgørelsesperiode)

Udskriften viser ansættelsesforholdene på skolen i en periode, ligesom Z8062, dog uden krav om, at medarbejderne har opgørelsesperiode.

 

Z8103 Ugens kursusstarter (AMU-aktiviteter der starter i en uge)

Denne liste viser, hvilke AMU-hold, der starter i en given uge, og hvor mange elever der er påsat.

 

Z8104 Kommende kursusstarter (AMU-akti. der starter i et uge-interval)

Denne liste viser, hvilke AMU-hold, der starter i et uge-interval, og hvor mange elever der indtil videre er påsat. Desuden vises min./max. størrelsen på holdet, og om det er aflyst.

 

 

Ændringer:

Z105 Elever på hold – foto/navn og adr.

 • Medtager nu elevtype i PDF-outputtet også.
 • Medtager elevens alder på pr.datoen i både PDF og CSV output.

 

Z161 Kontaktlærerudskrift 2 

Kan nu afgrænses på hold.

 

Z312 Resliste-12 Ansv – Hold – Arb. tim

Medtager nu også den lange fagbetegnelse, når faget medtages.

 

Z333 Resliste-33 Konto – Øak – Arb. tim 

Ny afgrænsning: Vis enkeltposteringer, hvis man vil se hver eneste postering af timer individuelt.

 

Z393 Kursusliste 

Tilmeldingsfristen medtages nu ved J til at medtage detail-linjer.

 

Z375 Udmeldelser på grundforløb

Grundforløbsdefinitionen er udvidet med de nyeste grundforløbstyper, både dem efter reformen, men også G1, G1 PRAK, G2 SKOLE, G2 PRAK.

 

Z423 Afgangsårsager (aktive elever i perioden)

Z423 har fået en overhaling, så den er bedre tunet til EUD-reformen, med bl.a. elevtype, hovedområde og en opdateret grundforløbsdefinition:

 • Grundforløbsdefinitionen er udvidet med de nyeste grundforløbstyper, både dem efter reformen, men også G1, G1 PRAK, G2 SKOLE, G2 PRAK. Afgrænsningen ”Medtag Alle Grundforløb” har skiftet navn til den mere logisk præcise: ”Medtag Kun Grundforløb”.

 

Z425 Afgangsårsager (optag med historik)Z425 er kendetegnet ved:

Z425 har også fået en overhaling, så den er bedre tunet til EUD-reformen, med bl.a. elevtype, hovedområde og frem for alt nye definitioner af afgange: 

 1. At vise de elever, der tilhører et optag med start i den afgrænsede periode.
 2. Ved at kigge i en elevs revisionsspor, findes gamle, slettede afgange, hvor elevens første skoleforløbsstart efter afgangen så tæller som et nyt optag.

Det nye er så, at eleven kan få tildelt en ”kunstig” afgang på tre nye måder (i prioriteret rækkefølge):

 1. Hvis eleven har et FÆRTA tilskud tildeles afgangen 0FÆ
 2. Hvis eleven går fra GF1 til GF2 eller til HF, tildeles afgangen 0GH.
 3. Hvis eleven går fra Realkompetencevurdering til noget andet, afgangen 0RK. 

Følg linket til vejledningen, der bør læses grundigt for at forstå, præcis hvordan elevpopulationen er defineret.

 

Z349 Mesterlære tilskud MESTP og MESTG
Z449 PE tilskud PROEP og PROEG

Disse udskrifter fanger manglende mesterlære tilskud og tilsvarende for produktion i Z449. Tjekket for adgangsvejen ”ME” er nu suppleret med et tjek for ”M” i elevtypen for nyere elever. Tilsvarende med ”P” i Z449. Det vil sige adgangsvejs kolonnen nu skal indeholde et ME for gamle elever og et M for nye elever.

 

Z494 Holdliste 4

 • Medtager nu både UNI-Login og evt. BrugerWeb login i flettefilen.
 • Z494 og andre holdlister med lærestedsoplysninger er nu blevet lidt bedre til at finde læresteder for elever på Åben Uddannelse.

 

Z500 Medarbejderskema 1 og Z504 Lokaleskema 1

Ny afgrænsning ”Skriveplads” sikrer en minimumsbredde af PDF-versionen af skemaerne, således at man på de udprintede skemaer har plads til at skrive. Afgrænsningen udfyldes med det ønskede antal cm i bredden.

 

Z600 Fraværsskema 1

Ny afgrænsning: ”Medtag elevtype”, medtager elevtype og eventuel skoleforløbsplacering først på ugen for hver enkelt elev.

 

Z630 Aktivitetsliste CSV 

 • Når fag medtages, ledes der også efter de fag, der har timeposter på aktiviteten, hvis faget ikke i forvejen er skolefag-på-holdplaceret. Det sikrer bedre sammenlignelighed mellem denne udskrift og Z312, til brug i visse arbejdsgange.
 • Afgrænsning på lokation er indført.

 

Z873 Elev på skoleforløb (uddannelsesaftale)

Medtager nu ansvaret i CSV filen.

 

S0053 Aktuelle aftaler

 • Email adressen på den overordnede virksomhed vises nu. Det er nemlig ikke altid at lærestedet har en email adresse. Udskriften viser alle aftaler i gang pr. dags dato, og medtager altså derudover email adresser.
 • P-nummeret medtages

 

Z814 Elever på aktivitetsafdelinger

Findes afdelingens ansvar ikke, vises holdets nu.

 

Z825 Elevers fravær pr. aktivitet

Kan nu vise 0, 6 eller 10 cifre i CPR-numre.

 

Z8016 ÅEbidrag på grundforløb for afgåede elever

Har fået opdateret definitionen af Grundforløb i forhold til EUD-reformen.

 

Z8029 EUD-karakterer fra beviser

 • Har fået tilføjet de nye skabelonstyper G2-HX, G2 og G2-GY.
 • Man kan vælge at udelade CPR-nr.

 

Z8030 Alle elevernes skoleforløb  

Har fået tilføjet postnr.

 

Z8047 Elevtyper 1

Medtager nu evt. afgangsårsag og tilhørende kortbetegnelse.

 

Z8048 Elevtyper 2  

Medtager nu elevens CØSA-nummer tilknyttet skoleforløbet.

 

Z8050 Årselever Fuldtid

Hvis man siger J til afgrænsningen ”Indberetningsmåned”, vil feltet bidragsmåned gælde tælledagene fra den 15. i måneden og tilbage til den 16. i måneden før.

 

Z8057 Arbejdstimer pr. medarbejder 

Nu vises ”Bemærkning”-feltet ved J til at medtage detaljer.

 

Z8058 FTU-ansøgninger

 • Medtager nu elevens email adresse.
 • Desuden fraregnes elever, der har skoleforløb til at starte på den søgte uddannelse efter den søgte studiestart (uagtet at ansøgningen stadig står i systemet).
 • Medtager Direkte Fra Folkeskole (som er J for 9.klasser og N for 10.klasser etc.)

 

Z8059 Manglende skemalægning på Fuldtid

Udskriften viser elever, der ikke har skema på sine tælledatoer. Ved J til at medtage elev, kommer nu elevens hold, så man ved, hvor man kan skemalægge. Er eleven på flere hold, kommer der en datalinje pr. hold.

Fejlrettelser:

Z160-164 Kontaktlærerudskrifter

Hvis man har oplevet fejl på disse i december/januar, er fejlen nu rettet.

 

Z230 Kvitteringsskrivelse

Fandt fejlagtigt taksten via uddannelsesnummeret, og ikke CØSA-nummeret.

 

Z427/8 Afgangsårsager (SOSU)

Mange har bøvlet med, at disse udskrifter fejlede, også når de blev kørt som planlagt job, så det ikke var timeout, der var problemet. Vi har løst i hvert fald to fejl i udskriften, så der er større chance for at komme i mål nu. Vi er ved at skrive jobbene helt om, så de også matcher reformen bedre i forhold til skelnen mellem GF1/GF2/HF etc. Indtil da må man gerne bede om at få udtræksresultater tilsendt herfra.

 

Z582 Elevskema 3

Fejlede i en kort periode i april.

 

Z600 Fraværsskema

I særlige tilfælde, hvor der var forskel i antallet af dage vist pr. hold (ved J til SkemaKrav), kunne skravering af godskrevne lektioner forsvinde.

 

Z704 Timeforbrug 4

Gik en gang imellem ned med ”Internal Server Error”.

 

Z830 Praktikplads og elevplanlogin

Blev tom, hvis uddannelsesafgrænsningen ikke blev udfyldt.

 

Z8010 Elever på skoleforløb og deres fag

Rettet – der var ikke taget højde for at eleverne indbyrdes kunne følge forskellige af holdets fag.