Mål 3 tal med Uddataplus Bestillinger

Uddata har udviklet udskrifter, der giver mål3-tal til HPØG. Se også vores Mål 2-side.

 • Z8174 viser elever på fag på ekspertniveau.
 • Z8173 viser elever på fag, der er på højere niveau end det obligatoriske.
 • Z8178 viser alle nye elever, og for dem vises om eleven var EUX-elev fra start.
 • Z8176 Viser al hovedforløbs-tilgang og tæller talent-elever.

Der linkes ydermere til andre udskrifter, der er relateret til de to ovenstående. De kan både bruges til at gå i dybden med mål3-tallene, men finder også andre anvendelsemuligheder.

 

Mål3-tallene er præsenteret således:

 • Indikator 3.1: ”Andel elever med fag på ekspertniveau”. Indikatoren opgøres som ”Andel af fuldførte elever med minimum ét fag på ekspertniveau ift. alle fuldførte elever i skoleåret”.
  Sådan besvares den: Bestil Z8174, der ligner datavarehusets definition meget bedre end Z8074 gjorde.
 • Indikator 3.2: ”Andel elever med grundforløbsprøve, med fag på højere niveau end det obligatoriske”. Vi har i januar 2018 fået klarere informationer fra STIL om basis for denne indikator, og Z8173 kommer tæt på. Den viser fuldførende GF2-elever og deres fag med karakter. Man kan vise en linje pr elev og derfra let se, hvordan udskriftens andel ser ud i forhold til Uddannelsesstatistik.dk. Se forslag i pivot-banken, der også giver forslag til at bestille udskriften med detaljer og se status pr fag.
  Tidligere havde vi Z8073, og den har også sin berettigelse ved at kunne trække andre elever end GF2 og fuldførende elever, og desuden kunne se på elever på fag de endnu ikke har fået karakter i. Det  kan således bruges til at se mere bredt på skolens niveauløft, og også giver overblik over alle fagplaceringer på elever. Se definitionen på Z8173-populationen i dennes vejledning for at se forskellen mellem Z8073 og Z8173.
 • Indikator 3.3: ”Andel EUX-elever”. Indikatoren opgøres som ”andel eux-elever med tilgang til uddannelsen i forhold til alle elever med tilgang. Typisk indenfor et kalenderår.
  Sådan besvares den: Brug Z8178. Udskriften benytter samme definition af uddannelsesstart som datavarehuset.
 • Indikator 3.4: ”Andel elever, der følger talentspor”. Den midlertidige indikator opgøres som ”andel elever, der følger talentspor med tilgang til hovedforløbet i skoleåret ift alle elever med tilgang til hovedforløb i skoleåret”.
  Sådan besvares den: Se Z8176, der netop kigger på et Hovedforløbs-optag, og tæller talentelever.
  Se Indikator 3.3 og 3.4 EUX og Talent, der er en pivot i pivot-banken, der har eksempler på begge besvarelserne til 3.3 og 3.4-indikatoren.

Gå til Vejledningen for ZXXXX for at se, hvordan man bestiller den, og hvad den viser. Vores fortolkning af indikatorerne er defineret i samarbejde med en række brugere, og er vist herunder.

DEFINITIONER:

Uddannelse: En elev er i disse sammentællinger at regne som en elev på en uddannelse. Hvis Per går på Levnedsmiddel og sidenhen på Tømreruddannelsen er det to forskellige uddannelser, og Per tæller i denne sammenhæng som to uafhængige elever.

Tilgang: Den nye Z817x-serie har med samme definition af tilgang som i datavarehuset på uddannelsesstatistik.dk

Fuldført: Listen over afgange, der betegnes som fuldført, er: (under udarbejdelse)

Fraregnede elever: Se de forskellige vejledninger for at se, hvilke elever der fraregnes i Z-udskrifterne.

Talentspor:
At en elev har opnået talentspor, defineres som at hans første opnåede elevtype indeholder et T.

EUX-elev:
At en elev har opnået EUX status, defineres i Z8178 som at hans elevtype på startdatoen indeholder et X.

Ekspertniveau:
Hvis eleven har mindst ét fag tilknyttet en af sine holdplaceringer, som har niveau 4, regnes eleven for at tage ekspertniveaufag. Der ses ikke på, om eleven havde skema på det fag, eller om eleven har bestået faget.
Z8174 finder de rigtige elever og om de har ekspertniveau. Udskrift Z8074 viser derimod alle elever/fag kombinationer på skolen, der er taget i den afgrænsede periode og på ekspertniveau.

Fag over obligatorisk niveau:
Det obligatoriske niveau findes ud fra elevens uddannelse, elevtype og speciale. Desuden skal faget have såkaldet Bundet tilknytning. Af disse tilknyttede fagniveauer til eleven findes det højeste niveau til sammenligning med de fag, han har taget. Hvis eleven har mindst ét fag tilknyttet en af sine holdplaceringer, som er over obligatorisk niveau, regnes eleven for at tage fag over niveau. Der ses ikke på, om eleven havde skema på det fag, eller om eleven har bestået faget.
Udskrift Z8173 viser dette for elever med grundforløbsprøve, mens udskrift Z8073 viser alle elever/fag kombinationer på skolen, der er taget i den afgrænsede periode og over obligatorisk niveau.

 

Relaterede udskrifter:
Z8178. Antal EUX elever
Z8176 viser hovedforløbsstartere på de relevente uddannelser
Z8173 GF2-fuldførende elever med fag over obligatorisk niveau
Z8073 Elever med fag over obligatorisk niveau (gammel, men fleksibel version)
Z8174 Elever med fag på ekspertniveau
Z8075 Elever med bonus- og støttefag
Z8071 GF2 til HF overgange

Z8047 viser alle elever der har elevtype, eller bør have det.
Z8048 viser enten elevens første skoleforløb eller alle skoleforløb i perioden, desuden elevtype.
Z423 viser alle skoleforløb i perioden, med flere kolonner end Z8048.

Se også vores Mål 2-side.