Mål 2 tal med Uddataplus Bestillinger

Uddata har udviklet udskrifter, der giver mål2-tal HPØG, her de fire supplerende indikatorer.

Se også vores Mål 3-side, og siden omkring Handleplan for Øget Gennemførelse 2018.

 

Mål2-tallene er præsenteret således:

Frafald fra start på grundforløbet til og med start i uddannelsesaftale eller skolepraktik på hovedforløbet:

Vi har netop udviklet Z8179 til at efterligne denne indikator fra STIL. Den tidligere udskrift til dette, Z8079, kørte meget langsomt. Den nye Z8179 benytter også en definition der ligger tættere op af, hvad der står i beskrivelsen af indikatoren. Se Vejledningen for Z8179 for nærmere forklaring.
I oktober 2018 vil udskrifterne her på siden opdrages til at følge skelettet fra Z8180 Elevkarrierer.

Supplerende indikatorer:

  • Indikator 2.1: ”Frafald på grundforløbet 1. og 2. del (afbrud u. omvalg, 3 mnd efter tilgang)”.
  • Indikator 2.2: ”Frafald på hovedforløb (afbrud u. omvalg, 3 mnd efter tilgang)”.
  • Indikator 2.3: ”Frafald i overgang ml. grundforløbets 1. og 2. del (ikke igang med GF2 1 måned efter gennemførelse af GF1)”.
  • Indikator 2.4: ”Frafald i overgang ml. grund- og hovedforløb (ikke i gang med hovedforløb 3 måned efter gennemførelse af GF2)”.

 

Løsninger:

  • Indikator 2.1: Bestil Z8070 for at se på frafald på GF1 og Z8071 for frafald fra GF2. Se vejledningen for denne for at læse, hvordan dens data kan anvendes til at besvare indikator 2.1. Alternativt kan Z8079 se på generelt frafald fra grundforløb
  • Indikator 2.2: Bestil Z8076, og vælg at se status. Se vejledningen for denne for at læse, hvordan dens data kan anvendes til at besvare indikator 2.2
  • Indikator 2.3: Bestil Z8070. Se vejledningen for denne for at læse, hvordan dens data kan anvendes til at besvare indikator 2.3.
  • Indikator 2.4: Bestil Z8072. Se vejledningen for denne for at læse, hvordan dens data kan anvendes til at besvare indikator 2.4

 

Se også Mål 2 Supplerende indikatorer, som er en af pivoterne i Pivotbanken

 

DEFINITIONER:

Uddannelse/CØSA: En elev er i disse sammentællinger at regne som en elev på en uddannelse. Hvis Per går på HTX og sidenhen på Tømreruddannelsen er det to forskellige uddannelser, og Per tæller i denne sammenhæng som to uafhængige elever.
Man kan godt skifte CØSA undervejs i uddannelsen. CØSA er koblet til elevens skoleperiode og tilskudsmærke. Eksempelvis vil kan tømrer på uddannelse 1390 starte med at blive realkompetencevurderet på CØSA 320, tage GF2 på CØSA 329 og sidenhen hovedforløb på CØSA 1390.

Tilgang: I mål2-regi regner vi tilgang som “Elevens debut på uddannelsen”, dvs. startdatoen på elevens første skoleforløb på uddannelsen. Uanset hvor mange gange eleven forlader og genstarter på uddannelsen vil tilgangen her forblive urørt.
Z8022 viser elevdebut’er på uddannelser år for år i hele skolens historie. Z8077 er mage til, men baserer sig på CØSA. Z8077 vil derfor tælle flere elever end Z8022.
(Vores populære afgangsårsagsudskrifter Z424, Z425, Z427 og Z428 arbejder med optag – her tæller hver genstart på en uddannelse som et nyt optag. Se vejledningen for dem for den eksakte optagsdefinition)

NB: Når indikator 2.1 så taler om “tilgang til grundforløb i året”, så skal vi så ikke se på elevens uddannelsesdebut, men første startdag på et skoleforløb på GF2 (fraregnet RKV). Igen kan eleven kun have første tilgang til GF2 en enkelt gang i sin karriere pr uddannelse.

Fraregnede elever: Alle elever indplaceres på et skoleår i opstart og fuldførelse, hvis du kommer på et skoleforløb. Hvis eleven dog får afgangen 1 eller 31, fraregnes eleven som udgangspunkt.Det er endnu ikke besluttet herfra, om elever med afgangsårsager 1 og 31 skal fraregnes mål2-udskrifterne

Grundforløb/Hovedforløb: Det er koblet til periodetypen, om et forløb er GF1, GF2 eller HF. Periodetypen RKV fraregnes GF1 og GF2 i udskrifterne. Hovedforløbet består tillige af nogle aftaler, men der kan også være aftaler i grundforløbet. Så første hovedforløbsaftale defineres som den første, der starter efter GF2-forløbsslut, fuldført-grundforløbs-afgange og færdiggørelsestaksameter for grundforløb. Hvis succeskriteriet er indgåelse af hovedforløbsaftale, kan aftalens godkendelsesdato også anvendes. De udskrifter, der finder den, finder den tidligste godkendelsesdato der forekommer blandt elevens HF-aftaler.

Relaterede udskrifter:
Z8070 viser alle elever på GF1 i en periode og deres eventuelle periode på GF2.
Z8071 viser alle elever på GF2 i en periode og deres eventuelle periode på HF.
Z8072 viser alle elever med FÆRTA og deres status 3 måneder efter. Der kommer både GF- og HF elever med ud, så man skal selv filtrere HF-eleverne fra og se på, hvordan det er gået dem, der fuldførte grundforløbet.
Z8076 viser hovedforløbsstartere og deres evt. afgangsdato
Z8180 Elevkarrierer viser elevens sammenhængende uddannelsesforhold i hele sin længde.

Se også vores Mål 3-side