Bevis for studiekompetencegivende forløb EUX 1. del

Udskriftseksempel:

 

Bevis for studiekompetencegivende forløb EUX 1. del

 

Modul: U101

Beviserne bestilles ved at logge på www.uddataplus.dk

Afgrænsninger:

Filarkiv J/N.

For elever på det studiekompetencegivende forløb gælder, at hvis der sættes ‘J’ i feltet ved bestilling af foreløbigt bevis, vil beviset blive lagt i filarkiv.

Filarkiv – Offentliggørelse

Datoen sættes til d.d. Hvis eleven først må kunne se sit bevis i Elevplan på et seneres tidspunkt, skal man huske at ændre offentliggørelsesdatoen og evt. klokkeslæt.

Afgrænsning på enten hold eller cpr.nr.

Der kan afgrænses på enten hold eller cpr.nr. Ved afgrænsning på cpr.nr. skal uddannelse og version udfyldes.

Endeligt bevis J/N.

Eleverne skal have beviset ved afslutning af det studiekompetencegivende forløb.

Forudsætninger

Eleverne skal stå på et skoleforløb med skoleperioden ‘SF’.

Indmeldelse på ÅU – 3516.

Ud over at være indmeldt på en erhvervsuddannelse, skal eleven også være indmeldt på uddannelse 3516.

Obligatoriske fag

Eksamensskabelonerne indeholder udelukkende krævede fag jf. uddannelsesbekendtgørelserne, samt angivelse af fag fra grundforløbets 2. del, som ikke hæves til højere niveau i det studiekompetencegivende forløb. Det er udelukkende fag fra grundforløbets 2. del (Reform 2015), der medtages på bevis. Der medtages ikke 23000-fag fra grundforløbets tidligere version.

Valgfag.

I skabelonen kontrolleres, at eleven har minimum 1 af de mulige valgfag, der er nævnt i uddannelsesbekendtgørelsen.

Eksamenskarakterer.

Der skal være afgivet minimum 8 eksamenskarakterer inkl. større skriftlig opgave og eksamensprojekt.

Afsluttende karakterer.

Den afsluttende karakter i et fag skal være en standpunktskarakter (STA) og/eller en eksamenskarakter afgivet efter 7-trinsskalaen (dog ikke karaktererne 93 og 94). Andre karaktertyper som GST, ÅRS, IPR, TER m.fl. indgår ikke i skabelonen.

Karaktererne ‘EJ’ og ‘SY’ eller brug af karaktererne 93 og 94 dumper eleven.

Er karakteren ‘SY’ eller ‘EJ’, 93 eller 94 registreret i stedet for en standpunkts- eller eksamenskarakter på en elev, dumper eleven. Dette sker for at undgå, at der skrives beviser ud med disse karaktertyper, og fordi beviset alligevel ikke vil komme videre til Eksamensdatabasen. Skolen skal selv kontrollere, om eleverne kan bestå uddannelsen med en af de nævnte karakterer. For at For at få beviset ud, skal der derfor enten være registret et ’N’ i feltet ’Med.eks.’ i EASY A471, eller også skal fagtilknytningen på faget være I (= ikke relevant). Begge dele kan registreres i EASY A471. Herefter vil programmet se bort fra det pågældende fag.

Merit.
Har man elever med merit, skal dette være registreret i EASY”A481 – Registrering af fritagelser/merit/godskrivning”. Man skal udfylde felterne ”Supplerende gymnasiale fritagelsesoplysninger”.

Merit og/eller M (merit uden karakteroverførsel) tæller med som en (1) eksamenskarakter i det totale antal krævede eksamenskarakterer. Dette gælder hvad enten faget har en eller to resultatformer. Man skal altid kontrollere, om registreringen af merit medtæller korrekt.

Underfag til Større skriftlig opgave.
Der skal oprettes et hold, hvor faget 08044 – ’Større skriftlig opgave’ er knyttet til holdet, samt de underfag, der indgår for den enkelte elev. Da underfagene er individuelle pr. elev, kan det være nødvendigt at oprette et hold pr. elev. Der må kun være anført eksamenstermin ud for faget 08044 – altså ingen eksamenstermin på underfagene. Til dette hold knyttes den/de enkelte eleve/er.

Underfag til Eksamensprojekt.
Der skal oprettes et hold, hvor faget 08043 – ’Eksamensprojekt’ er knyttet til holdet, samt de underfag, der indgår for den enkelte elev. Da underfagene er individuelle pr. elev, kan det være nødvendigt at oprette et hold pr. elev. Der må kun være anført eksamenstermin ud for faget 08043 – altså ingen eksamenstermin på underfagene. Til dette hold knyttes den/de enkelte eleve/er. 

Note på bevis.
Der er mulighed for at påføre en note nederst på beviset. Dette kan f.eks. være nødvendigt, hvis der i forbindelse med en dispensation fra UVM skal påføres et bilagsnummer. Benyt noten ’Bevis1’ til det danske bevis, og teksten til det engelske indstik skrives i noten ’Bevis2’. Vær opmærksom på, at eventuelle noteangivelser i EASY A588 ’Noter for elev’ skal registreres på uddannelse 3554. 

Øvrigt:
Eleverne skal have de karakterer, der er krævet i eksamensskabelonen. Dumper eleverne, vil det være en god ide, at tjekke om elevernes karakterer er afgivet på de i eksamensskabelonen forventede resultatformer.
Generelt vil det dog være det sidstnævnte detailkrav i loggen, den pågældende elev dumper i, og dermed også det detailkrav, der skal holdes op mod elevens karakterer!

 

Skabelontype ‘EUX1’